Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.straz.lublin.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej.

Data publikacji strony internetowej : 2012-06-14.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-04-30.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

 • Zamieszczone na stronie informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości, ponieważ nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Zamieszczone na stronie filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, pochodzą
  z innych źródeł, mają tylko charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-30, aktualizacja – 2024-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

W prawym górnym rogu strony komendy, zainstalowana jest wtyczka ułatwiająca dostęp do strony osobom ze szczególnymi potrzebami tj. opcja: powiększ tekst, pomniejsz tekst, skala szarości, wysoki kontrast, odwrócony kontrast, podświetlenie tła, podkreśl linki, czytelna czcionka.

Poprzez stronę internetową dostępny jest tłumacz online języka migowego. Tłumacz online nie wymaga obecności w Komendzie. Należy kliknąć w piktogram na górze strony.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Szadura, mszadura@kwpsp.lublin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (81) 53 51 200. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich
https://www.rpo.gov.pl/

Aby skutecznie komunikować się z naszym urzędem osoby ze szczególnymi potrzebami mogą:

 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Komenda Wojewódzka PSP w Lublinie,
  ul. Strażacka 7, 20-012 Lublin,
 • wysłać e-mail na adres: kwpsp@straz.lublin.pl,
 • elektronicznie za pomocą platformy ePUAP – /kwpsp_lublin/SkrytkaESP
 • zadzwonić przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: (81) 53 51 200,
 • spotkać się osobiście w pomieszczeniu przeznaczonym do obsługi interesantów
  w Komendzie Wojewódzkiej PSP Lublinie.

Dostępność architektoniczna Wejście do KW PSP w Lublinie znajduje się od ulicy Strażackiej. Zarówno przy wejściu do komendy jak i wjeździe na plac znajduje się domofon.

Przy wejściu do komendy znajduje się oznaczone miejsce parkingowe dla osoby ze szczególnymi potrzebami.

Istnieje możliwość obsługi interesantów bez konieczności przemieszczania się wewnątrz budynku. Po wejściu do budynku znajduje się wyodrębnione miejsce, przy którym istnieje możliwość obsługi osoby ze szczególnymi potrzebami.

Jednocześnie, w przypadkach  konieczności bezpośredniego kontaktu z pracownikami merytorycznymi, taki pracownik we wskazanym wyżej miejscu udziela wszelkich niezbędnych informacji celem kompleksowego załatwienia sprawy.

Wejście nie posiada głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome
i słabo widzące.

W zakresie dostępności architektonicznej tutejsza komenda zapewnia wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego oraz psa przewodnika.

W budynku nie ma pętli indukcyjnej oraz windy.

Budynek nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

Skip to content