SZKOLENIE AKTUALIZUJĄCE INSPEKTORÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Informujemy, że Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie organizuje w terminie 4 – 7 października 2021 r. Szkolenie Aktualizujące Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej (SIOPA) zgodnie z programem szkolenia zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP w dniu 15 czerwca 2021 r.

Program szkolenia – tu pobierz program szkolenia

Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie hybrydowej, tzn. online z wykorzystaniem platformy
e-learningowej Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie, przy czym zajęcia będą odbywać się w formie samokształcenia i zdalnych wykładów oraz zajęć realizowanych w siedzibie organizatora przy
ul. Antoniny Grygowej 10 w Lublinie.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA SZKOLENIE

 1. Dokonanie rejestracji na platformie elearningowej KW PSP w Lublinie przy pomocy udostępnionego linku dedykowanego dla szkolenia aktualizującego inspektorów ochrony przeciwpożarowej, (w przypadku problemów z rejestracją należy kontaktować się telefonicznie lub mailowo z pracownikami ośrodka szkolenia: tel. 81 53 51 wew. 293 lub 291; spalonka@kwpsp.lublin.pl lub psierocinski@kwpsp.lublin.pl

Link do rejestracji na Szkolenie Aktualizujące Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej SIOPA 2/2021 r.:

https://elearning.lubelskie.straz.gov.pl/rejestracja/?token=y3Nx4Uj5Xw1Ys8Tt5Uo5

 

 1. Przedłożenie przez kandydata kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem ważnego minimum do końca trwania szkolenia, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej, specjalistów ochrony przeciwpożarowej lub szkolenia aktualizującego inspektorów ochrony przeciwpożarowej.
 2. Dostarczenie do sekretariatu Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie ul. Strażacka 7, 20-012 Lublin następujących dokumentów:
 • w oryginale 2 egzemplarzy umowy o szkolenie, wypełnionej i podpisanej przez zlecającego. Jeżeli zlecający ma być uczestnikiem szkolenia wymagane dane należy powtórzyć w odpowiednim miejscu umowy,
 • karty skierowania na szkolenie.

WZÓR UMOWY O SZKOLENIE tu pobierz

KARTA SKIEROWANIA tu pobierz

Wymagane dokumenty ( umowa – 2 egzemplarze w oryginale, kserokopia ważnego zaświadczenia, które wymieniono w pkt. 2, karta skierowania ) należy złożyć najpóźniej do dnia 27 września 2021 r.

Organizator szkolenia po zweryfikowaniu otrzymanych dokumentów poinformuje osoby
o zakwalifikowaniu na szkolenie. Informacja o zakwalifikowaniu będzie przekazana wyłącznie drogą elektroniczną (e-mail). W związku z powyższym w umowie należy podać adres e-mail
do osoby odpowiedzialnej za skierowanie na szkolenie.

 1. Po otrzymaniu potwierdzenia o zakwalifikowaniu na szkolenie należy dokonać opłaty
  w wysokości: 950,- zł. – tytułem:

„SIOPA 2/2021, 4 -7 października 2021 r., imię i nazwisko uczestnika”,

 

Opłatę za szkolenie należy wnieść na wskazane w umowie konto bankowe najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia. Za spełnienie powyższego wymogu uznaje się wpływ środków na rachunek bankowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie.

W szkoleniu mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zakwalifikowane, które wniosły opłatę w określonej wysokości i w terminie.

Dane podane w umowie zostaną wykorzystane do wystawienia faktury. W przypadku, gdy dane odbiorcy i nabywcy faktury nie są takie same należy taką informację przesłać na adres email: spalonka@kwpsp.lublin.pl Faktura za szkolenie zostanie wystawiona po dokonaniu wpłaty.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby uczestników. – min.5 osób zakwalifikowanych – stosowna informacja zostanie przekazana na adres e-mail

Informacji związanych z organizacją szkolenia udziela bryg. Sebastian Palonka
tel. 81 53 51 293 lub bryg. Piotr Sierociński tel. 81 53 51 291; 605994420

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie (20-012 Lublin, ul. Strażacka 7,
  81 53 51 200, fax. 81 53 29 700, e-mail: sekretariat@kwpsp.lublin.pl).
 2. W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (20-012 Lublin, ul. Strażacka 7, tel. 81 53 51 237,
  e-mail: iod@kwpsp.lublin.pl).
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej, zawarcia i wykonania umowy
  o szkolenie, prowadzenia dokumentacji szkoleniowej i wystawienia zaświadczeń
  o ukończeniu szkolenia na podstawie art. 6 ust.1 lit. b i c RODO, art. 4 ust. 2
  i 2 b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2021 poz. 869 t.j.) oraz rozporządzenia MSWiA z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2015 poz. 1964).
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 • pracownicy i funkcjonariusze PSP Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie,
 • Ideo Sp. z.o.o ul. Nad Przyrwą 13, 35-234 Rzeszów świadcząca usługi serwisowe
  w zakresie utrzymania platformy e-learningowej.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat w dokumentacji szkoleniowej zgodnie z obowiązująca kategorią archiwalną.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia po upływie okresu przechowywania zgodnym z właściwymi przepisami archiwalnymi.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
  27 kwietnia 2016 r.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem koniecznym w celu uczestniczenia w szkoleniu.
 6. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa
  w art. 22 ust. 1 i 4 RODO
Skip to content