Ośrodek Szkolenia

Naczelnik Ośrodka Szkolenia
mł. bryg. Dominik Wysocki.

Zastępca Naczelnika Ośrodka Szkolenia
bryg. Piotr Sierociński.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
Ośrodek Szkolenia KW PSP w Lublinie
ul. Antoniny Grygowej 8
20-234 Lublin

SZKOLENIE INSPEKTORÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ – SZKOLENIE AKTUALIZUJĄCE

Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie w terminie 24 – 27 września 2019 r. planuje przeprowadzić szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej (SIOPA).

MIEJSCE SZKOLENIA
Zajęcia dydaktyczne realizowane będą w obiektach Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie na ul. Antoniny Grygowej 10

PROGRAM SZKOLENIA I KADRA
1. Szkolenie będzie realizowane zgodnie z „Programem szkolenia aktualizującego inspektorów ochrony przeciwpożarowej (SIOPA) zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP w dniu 28 sierpnia 2012 r.
2. Zajęcia dydaktyczne prowadzone będą przez wykładowców, rzeczoznawców zabezpieczeń ppoż., oficerów Państwowej Straży Pożarnej.

ORGANIZACJA SZKOLENIA
1. Zajęcia dydaktyczne realizowane są podczas 4 – dniowego zjazdu.
2. Każdego dnia przewidywane jest 8 godzin lekcyjnych, zajęcia rozpoczynają się od godz. 8.15.
3. W trakcie szkolenia organizator zapewnia tzw. przerwę kawową, natomiast nie zapewnia zakwaterowania.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA SZKOLENIE
1. W celu przyjęcia na szkolenie należy dostarczyć do sekretariatu Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, ul. Strażacka 7, 20-012 Lublin następujące dokumenty:
– w oryginale 2 egzemplarze umowy o szkolenie, wypełnione i podpisane przez zleceniobiorcę. Jeżeli Zlecający ma być Uczestnikiem szkolenia wymagane dane należy powtórzyć w odpowiednim miejscu umowy.
– oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej ważnego do końca szkolenia aktualizacyjnego.
(tu należy pobrać formularz umowy o szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej.)
2. Wymagane dokumenty (umowa, zaświadczenie) należy złożyć najpóźniej do dnia 10 września 2019 r. (termin wpływu do Komendy).
3. Następnie organizator szkolenia w terminie do 7 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia, pod warunkiem zgłoszenia się na szkolenie minimalnej wymaganej liczby osób (10 osób), poinformuje osoby zainteresowane o zakwalifikowaniu na szkolenie (Informacja Rekrutacyjna). Informacja rekrutacyjna jest przekazywana wyłącznie drogą elektroniczną (e-mail), w związku z powyższym w umowie należy podać adres e-mail do osoby odpowiedzialnej za skierowanie na szkolenie.
4. Dokonanie opłaty za szkolenie w wysokości: 915,- zł. – tytułem: „SIOPA, 24 – 27.09.2019, imię i nazwisko uczestnika”.
Opłatę za szkolenie należy wnieść na wskazane w Informacji Rekrutacyjnej konto bankowe Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie nie później niż na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Za spełnienie powyższego wymogu uznaje się wpływ środków na rachunek bankowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie. W szkoleniu mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zakwalifikowane, które wniosły opłatę w określonej wysokości i w terminie. Faktura za szkolenie zostanie wystawiona po dokonaniu wpłaty.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby uczestników. – min.10 osób zakwalifikowanych – stosowna informacja zostanie przekazana na adres e-mail
Informacji związanych z organizacją szkolenia udziela mł. bryg. Sebastian Palonka
tel. 81 53 51 405.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:
1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie (20-012 Lublin, ul. Strażacka7,
tel. 81 53 51 220, fax. 81 53 29 700, e-mail: sekretariat@kwpsp.lublin.pl).
2. W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych
(20-012 Lublin, ul. Strażacka 7, tel. 81 53 51 232,
e-mail: iod@kwpsp.lublin.pl).
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej, prowadzenia dokumentacji szkoleniowej i wystawienia zaświadczeń o ukończeniu szkolenia na podstawie art. 6 ust.1 lit.c RODO, art. 4 ust.2 i 2b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2019 poz. 1372) oraz rozporządzenia MSWiA z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2015 poz. 1964)
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat w dokumentacji szkoleniowej zgodnie z obowiązująca kategorią archiwalną.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia po upływie okresu przechowywania zgodnym z właściwymi przepisami archiwalnymi.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem koniecznym w celu uczestniczenia w szkoleniu.
10. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO

SZKOLENIE INSPEKTORÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ – SIOP
Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie na przełomie października i listopada planuje przeprowadzić szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej (SIOP).
Uruchomienie szkolenia w planowanym terminie jest uzależnione od uzyskania zgody zmiany w planie finansowym funduszu wsparcia.
W przypadku braku możliwości dokonania zmian w palnie finansowym szkolenie nie będzie realizowane w bieżącym roku.
Informacja o realizowaniu ww. szkolenia zostanie zamieszczona na stronie internetowej KW PSP w Lublinie w zakładce ”ośrodek szkolenia”.