Ośrodek Szkolenia

Naczelnik Ośrodka Szkolenia
mł. bryg. Dominik Wysocki.

Zastępca Naczelnika Ośrodka Szkolenia
bryg. Piotr Sierociński.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
Ośrodek Szkolenia KW PSP w Lublinie
ul. Antoniny Grygowej 8
20-234 Lublin

SZKOLENIE INSPEKTORÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Informacja dotycząca organizacji szkoleń aktualizujących inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju w celu ograniczenia transmisji koronawirusa SARS-Cov-2 do odwołania nie będą organizowane szkolenia aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej w formie kursów stacjonarnych. Osoby zainteresowane takim szkoleniem mogą je odbyć w formie e-learningowej w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie lub w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

https://kursy-szkolenia.sgsp.edu.pl/?page_id=700

https://cspsp.pl/index.php/pl/szkolenia-ppoz

Dodatkowych informacji związanych z organizacją szkoleń udziela mł. bryg. Sebastian Palonka

tel. 81 53 51 405.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie (20-012 Lublin, ul. Strażacka7,
  81 53 51 220, fax. 81 53 29 700, e-mail: sekretariat@kwpsp.lublin.pl).
 2. W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (20-012 Lublin, ul. Strażacka 7, tel. 81 53 51 232,
  e-mail: iod@kwpsp.lublin.pl).
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej, prowadzenia dokumentacji szkoleniowej i wystawienia zaświadczeń o ukończeniu szkolenia na podstawie art. 6 ust.1 lit.c RODO, art. 4 ust.2 i 2b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2019 poz. 1372) oraz rozporządzenia MSWiA z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2015 poz. 1964)
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat w dokumentacji szkoleniowej zgodnie z obowiązująca kategorią archiwalną.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia po upływie okresu przechowywania zgodnym z właściwymi przepisami archiwalnymi.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem koniecznym w celu uczestniczenia w szkoleniu.
 10. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa
  w art. 22 ust. 1 i 4 RODO