Wnioski o zapewnienie dostępności

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej

Wniosek o zapewnienie tłumacza online

 

Wnioski należy złożyć do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej
w Lublinie

  • dostarczając je osobiście do Sekretariatu Komendy Wojewódzkiej (ul. Strażacka 7, Lublin)
  • wysyłając pocztą tradycyjną na adres: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie,
    ul. Strażacka 7, 20-012 Lublin
  • wysyłając pocztą elektroniczną na adres e-mail: mszadura@kwpsp.lublin.pl

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie realizuje zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż
w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Komenda Wojewódzka powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia
i wskazuje nowy termin nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

Gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, Komenda Wojewódzka niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności i zapewnia dostęp alternatywny.

Gdy Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie nie zapewni dostępności:

  1. w sposób i w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku

albo

  1. w sposób i w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku

albo

  1. z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności,

Przysługuje prawo do złożenia skargi na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

Termin na wniesienie skargi to 30 dni – w pierwszym i w drugim przypadku liczony od upłynięcia terminów, natomiast w trzecim przypadku termin ten liczony jest od dnia otrzymania zawiadomienia.

 

 

Skip to content