SZKOLENIE INSPEKTORÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

SZKOLENIE INSPEKTORÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Informujemy, że Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie planuje przeprowadzić w 2022 roku 4 szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej (SIOP), zgodnie z „Programem szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej” zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP w dniu 24 maja 2021 r.”

Program szkolenia – tu pobierz

Szkolenie będzie realizowane on-line z wykorzystaniem platformy e-learningowej Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie, przy czym zajęcia odbywać się będą w formie: samokształcenia, zdalnych wykładów oraz zajęć realizowanych w siedzibie organizatora na ul. Antoniny Grygowej 10 w Lublinie.

Realizacja zajęć w siedzibie organizatora będzie uzależniona od sytuacji pandemicznej,
a informacja o sposobie ich przeprowadzenia będzie przekazana podczas szkolenia.

 

WARUNKI PRZYJĘCIA NA SZKOLENIE

 1. Dokonanie rejestracji na platformie e-learningowej KW PSP w Lublinie przy pomocy udostępnionych linków dedykowanych dla poszczególnych edycji szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

Login musi się składać z małych liter (może zawierać cyfry oraz kropkę).

Hasło musi się składać z minimum 8 znaków (małych i dużych liter, cyfr oraz znaków specjalnych: !@#$%^&*()_+-={}[]:”;’|\/?<>,).

W polu firma należy podać nazwę podmiotu kierującego pracownika na szkolenie. W przypadku osób fizycznych proszę w tym polu wpisać imię i nazwisko uczestnika szkolenia.
( w przypadku problemów z rejestracją należy kontaktować się telefonicznie lub mailowo z pracownikami ośrodka szkolenia: tel. 81 53 51 292 spalonka@kwpsp.lublin.pl lub psierocinski@kwpsp.lublin.pl)

Linki do rejestracji:

 • Szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej SIOP 1/2022 realizowane
  w terminie 7 – 28 lutego 2022 r.:

https://elearning.lubelskie.straz.gov.pl/rejestracja/?token=m7Xa8Fn7Ty2Ln7Yt8Ih7

 

 • Szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej SIOP 2/2022 realizowane
  w terminie 7 – 28 marca 2022 r.:

https://elearning.lubelskie.straz.gov.pl/rejestracja/?token=v5Yn8Po9Ac3Ik2Ee6Uv9

 

 • Szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej SIOP 3/2022 realizowane
  w terminie 9 – 30 maja 2022 r.:

https://elearning.lubelskie.straz.gov.pl/rejestracja/?token=f5Oe4Ra2Gf4Qr9Ob8Cn3

 

 • Szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej SIOP 4/2022 realizowane
  w terminie 12 września – 3 października 2022 r.:

https://elearning.lubelskie.straz.gov.pl/rejestracja/?token=t1Ll8Gf5Vg6Tt2Rv4Ac3

 1. Dostarczenie do sekretariatu Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, ul. Strażacka 7, 20-012 Lublin następujących dokumentów:
 • w oryginale 2 egzemplarze umowy o szkolenie, wypełnionej i podpisanej przez zleceniobiorcę. Jeżeli Zlecający ma być Uczestnikiem szkolenia wymagane dane należy powtórzyć w odpowiednim miejscu umowy,
 • karty skierowania na szkolenie.

WZÓR UMOWY O SZKOLENIE – tu pobierz

KARTA SKIEROWANIA NA SZKOLENIE – tu pobierz

Wymagane dokumenty (umowa – 2 egzemplarze w oryginale, karta skierowania na szkolenie) należy złożyć najpóźniej na 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia.

Organizator szkolenia po zweryfikowaniu otrzymanych dokumentów poinformuje osoby o zakwalifikowaniu na szkolenie. Informacja o zakwalifikowaniu będzie przekazana wyłącznie drogą elektroniczną (e-mail). W związku z powyższym w umowie należy podać adres e-mail do osoby odpowiedzialnej za skierowanie na szkolenie.

Po otrzymaniu potwierdzenia o zakwalifikowaniu na wybrany termin szkolenia należy dokonać opłaty za szkolenie w wysokości: 1700,- zł. z właściwym, niżej wymienionym tytułem:

 • „SIOP 1/2022, 7 – 28 lutego 2022 r., imię i nazwisko uczestnika”,
 • „SIOP 2/2022, 7 – 28 marca 2022 r., imię i nazwisko uczestnika”,
 • „SIOP 3/2022, 9 – 30 maja 2022 r., imię i nazwisko uczestnika”,
 • „SIOP 4/2022, 12 września – 3 października 2022 r., imię i nazwisko uczestnika”.

Opłatę za szkolenie należy wnieść na wskazane w umowie konto bankowe najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia. Za spełnienie powyższego wymogu uznaje się wpływ środków na rachunek bankowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie.

W szkoleniu mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zakwalifikowane, które wniosły opłatę w określonej wysokości i określonym terminie. Faktura za szkolenie zostanie wystawiona po dokonaniu wpłaty.

 

ORGANIZACJA SZKOLENIA

Zajęcia dydaktyczne realizowane będą w czasie dwóch 5 dniowych zjazdów rozdzielonych tygodniową przerwą przeznaczoną na samokształcenie w godzinach od 8.00 – 15.00.

Terminy realizacji zajęć dydaktycznych podczas poszczególnych edycji szkolenia:

 • „SIOP 1/2022, 7-11.02.2022 r.; 21-25.02.2021 r.; 28.02.2022 r.
 • „SIOP 2/2022, 7-11.03.2022 r.; 21-25.03.2021 r.; 28.03.2022 r.
 • „SIOP 3/2022, 9-13.05.2022 r.; 23-27.05.2021 r.; 30.05.2022 r.
 • „SIOP 4/2022, 12-16.09.2022; 26-30.09.2021 r.; 3.10.2022 r.

Warunkiem ukończenia szkolenia jest spełnienie poniższych warunków:

 • udział w zajęciach,
 • uzyskanie pozytywnej oceny z projektowej pracy zaliczeniowej lub zaliczenie wykonania zadań praktycznych (określa organizator szkolenia),
 • zdanie egzaminu końcowego.

Egzamin końcowy przeprowadzony zostanie w ostatnim dniu szkolenia w formie zdalnej, z wykorzystaniem platformy e-learningowej. Zgodnie z założeniami zawartymi w programie szkolenia, egzamin końcowy przeprowadza się w formie testu, złożonego z 60 pytań wielokrotnego wyboru z jedną prawidłową odpowiedzią. Egzamin końcowy uznaje się za zaliczony, jeśli zdający udzielił minimum 70% prawidłowych odpowiedzi (42 pytania).

W szkoleniu może uczestniczyć maksymalnie 30 osób. W przypadku większej ilości chętnych o zakwalifikowaniu na szkolenie decydować będzie kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby uczestników. – min.5 osób

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie (20-012 Lublin, ul. Strażacka7,
  81 53 51 200, fax. 81 53 29 700, e-mail: sekretariat@kwpsp.lublin.pl).
 2. W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (20-012 Lublin, ul. Strażacka 7, tel. 81 53 51 237, 887 101 995,
  e-mail: iod@kwpsp.lublin.pl).
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej, prowadzenia dokumentacji szkoleniowej i wystawienia zaświadczeń o ukończeniu szkolenia na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO, art. 4 ust.2 i 2b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2019 poz. 1372) oraz rozporządzenia MSWiA z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2015 poz. 1964)
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat w dokumentacji szkoleniowej zgodnie z obowiązująca kategorią archiwalną.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia po upływie okresu przechowywania zgodnym z właściwymi przepisami archiwalnymi.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem koniecznym w celu uczestniczenia w szkoleniu.
 10. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa
  w art. 22 ust. 1 i 4 RODO
Skip to content