RODO

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Zgodnie z decyzją nr. 59.2023 z dnia 22 maja 2023 r. Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie wyznaczony na Inspektora Ochrony Danych został mgr inż. Sławomir Zagojski

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest: Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie (20-012 Lublin, ul. Strażacka7, tel. +48 81 53 51 200, fax. 81 53 29 700, e-mail: sekretariat@kwpsp.lublin.pl).
 2. W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych. (20-012 Lublin, ul. Strażacka 7, e-mail: iod@kwpsp.lublin.pl).
 3. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia Pani(a) sprawy/wniosku przez LKW PSP w Lublinie na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO.
 4. Odbiorcą Pani(a) danych osobowych mogą być instytucje czy organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z kategorią archiwalną dokumentacji.
 7. Przysługuje Pani(u) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania usunięcia po upływie okresu przechowywania zgodnym z właściwymi przepisami archiwalnymi, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie  bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje Pani(u) prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uzna Pani(-), że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia Pani sprawy/wniosku. Brak podania danych osobowych będzie skutkował niemożnością rozpatrzenia Pani(a) sprawy/wniosku przez LKW PSP w Lublinie.
 10. Przetwarzanie podanych przez Panią(a) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa
  w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Klauzula informacyjna  – dot. monitoringu obiektów KW PSP

Szanowni Państwo

W trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy niniejszą informację, dotyczącą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Klauzula ta stanowi realizację obowiązku informacyjnego wynikającego z Art. 13 ust.1 i 2 oraz Art.14 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1,  Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 4.03.2021, str. 35).

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest: Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, 20-012 Lublin, ul. Strażacka 7, tel. 81 53 51 200, fax. 81 53 29 700, e-mail: sekretariat@kwpsp.Iublin.pl.

Kontakt w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości mogą się Państwo kontaktować z  Inspektorem Ochrony Danych Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie: 20-012 Lublin, ul. Strażacka 7, tel. 81 53 51 237, e-mail: iod@kwpsp.lublin.pl.

Podstawa prawna oraz cel przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony nieruchomości oraz zlokalizowanych na nich obiektów publicznych i ruchomego mienia publicznego, którym zarządza Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

Podstawą prawna przetwarzania Pani/Pana wizerunku w ramach tego systemu jest Art. 6 ust.1 lit.e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej „RODO”) w związku z Art.5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Każdorazowe zabezpieczenie zapisów zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do administratora. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia, które działają na podstawie odrębnych przepisów.

Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 30 dni, a jeżeli stanowią lub mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, to  termin przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Przysługujące Pani/Panu prawa

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadkach określonych w przepisach RODO. Szczegółowe zasady korzystania z tych uprawnień są przedstawione w „Procedurze realizacji praw osób, których dane dotyczą”, opublikowanej na stronie internetowej administratora.

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas Pana/Pani danych osobowych, adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do wejścia na teren nieruchomości zarządzanych przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

 

Procedura realizacji praw osób, których dane dotyczą
w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/. Rozporządzenie to ma na celu rozszerzenie podstawowych praw i wolności osób fizycznych, a w szczególności prawa do ochrony danych osobowych.

Poniżej znajdą Państwo informacje o przysługujących Państwu prawach oraz sposobach ich realizacji. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego dokumentu, który ma na celu wsparcie Państwa w realizacji przysługujących uprawnień.

Prawo dostępu do danych osobowych

W każdej chwili mogą Państwo wystąpić do nas o udzielenie informacji czy Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przetwarza Państwa dane osobowe. Realizując prawo dostępu w odpowiedzi uzyskają Państwo informacje dotyczące:

 • celów przetwarzania danych osobowych,
 • kategorii przetwarzanych danych,
 • odbiorców danych, którym dane zostały lub zostaną ujawnione,
 • planowanego okresu przechowywania danych osobowych,
 • prawa do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • źródła pochodzenia danych jeżeli nie zostały one zebrane bezpośrednio od Państwa,
 • zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.

Poza informacjami, o których mowa wyżej mogą Państwo otrzymać kopię danych osobowych. Pierwsza kopia danych osobowych jest bezpłatna, za każdą kolejną możemy pobrać opłatę. Prawo dostępu do danych może zostać ograniczone w określonych sytuacjach np. możemy odmówić wydania kopii danych jeżeli nie można jej dostarczyć bez ujawniania poufnych danych lub wpłynie to niekorzystnie na prawa i wolności innych osób.

Prawo do sprostowania danych osobowych

Mają Państwo prawo do żądania sprostowania nieprawidłowych danych osobowych lub ich uzupełnienia. Wnioskując o ich sprostowanie lub uzupełnienie powinni Państwo jednocześnie wykazać, że są one nieprawidłowe lub niepełne. W tym celu należy przedstawić dokument, z którego wynika niezgodność przetwarzanych danych ze stanem faktycznym. Prawo do sprostowania danych nie będzie miało zastosowania w odniesieniu do danych, których tryb sprostowania określają odrębne przepisy.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Przysługuje Państwu prawo do bycia zapomnianym, które jest realizowane poprzez niezwłoczne usunięcie danych, ale wyłącznie wtedy, kiedy zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • cofnęliście Państwo zgodę na ich przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej do ich przetwarzania,
 • złożyliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych i nie istnieją nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy ich przetwarzania,
 • dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator,
 • dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Państwa prawo do bycia zapomnianym może przez zostać ograniczone ale wyłącznie wtedy, kiedy przetwarzanie danych jest niezbędne i nałożone przepisami prawa np. poprzez obowiązek archiwizacji. W takim przypadku otrzymacie Państwo wyczerpującą informację dlaczego nie uwzględniliśmy Państwa żądania i z jakiego powodu dane nie zostaną usunięte.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych mogą Państwo skorzystać w ściśle określonych sytuacjach tj.:

 • kiedy kwestionują Państwo prawidłowość danych, (ograniczenie następuje na okres ich sprawdzenia przez administratora),
 • wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, (ograniczenie następuje do czasu sprawdzenia, czy podstawy administratora do przetwarzania są nadrzędne nad podstawami sprzeciwu),
 • sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych osobowych (w przypadku przetwarzania danych niezgodnie z prawem) żądając w zamian ograniczenia ich przetwarzania,
 • potrzebują Państwo danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych (a dane utraciły cel przetwarzania).

Administrator w razie ograniczenia przetwarzania na wniosek osoby będzie uprawniony wyłącznie do przechowywania danych osobowych. Jakiekolwiek przetwarzanie wykraczające poza ich przechowywanie będzie wymagało uzyskania od Państwa odrębnej zgody. Możemy uchylić ograniczenie przetwarzania jeżeli będzie ono niezbędne z uwagi na ochronę roszczeń lub praw innej osoby fizycznej lub z uwagi na ważne przesłanki interesu publicznego. Wówczas poinformujemy Państwa o uchyleniu ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Prawo do bycia poinformowanym o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do bycia powiadomionym o:

 • sprostowaniu nieprawidłowych danych osobowych,
 • uzupełnieniu niekompletnych danych osobowych,
 • usunięciu danych osobowych,
 • ograniczeniu przetwarzania danych osobowych. Wówczas mamy obowiązek poinformować o wskazanej czynności każdego odbiorcę, któremu ujawniliśmy dane osobowe, chyba, że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

Jeżeli poproszą nas Państwo o informację komu Wasze dane osobowe zostały przekazane, informacja taka zostanie Państwu udzielona.

Prawo do sprzeciwu

W dowolnym momencie możecie Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Waszych danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją. Wówczas nie będziemy mogli przetwarzać danych, chyba, że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Waszych danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, to zaprzestaniemy ich przetwarzania do celu.

Sposoby realizacji praw osób, których dane dotyczą

 1. Aby skorzystać z przysługujących praw, muszą się Państwo do nas zwrócić z wnioskiem o realizację praw osoby, której dane dotyczą. Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia ochrony przed ujawnieniem Państwa danych osobowych osobom nieupoważnionym.
 2. Państwa żądanie należy przesłać na piśmie na adres administratora: Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, Strażacka 7,20 – 012 Lublin, tel. +48 81 5351200, fax. 81 5329700, e-mail: sekretariat@kwpsp.lublin.pl.
 3. Jednocześnie informujemy, iż wnioski mogą być również składane ustnie w siedzibie administratora, ale wówczas będą potwierdzane sporządzeniem notatki służbowej przez przyjmującego wniosek pracownika administratora. Pracownik przyjmujący żądanie może w celu
  potwierdzenia tożsamości osoby poprosić Państwa o okazanie dokumentu ze zdjęciem oraz podpisanie notatki.
 4. Zastrzegamy, iż nie udzielimy Państwu żadnych odpowiedzi w drodze rozmowy telefonicznej.
 5. Odpowiedź zgodna z zakresem żądania, zostanie Państwu udzielona bez zbędnej zwłoki, ale nie później jak w terminie jednego miesiąca od dnia zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach tj. z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub ich liczbę możemy wydłużyć odpowiedź o kolejne dwa miesiące, wówczas zachowując termin miesięczny do udzielenia odpowiedzi poinformujemy Państwa o przyczynie opóźnienia.
 6. W przypadku odmowy realizacji wniosku poinformujemy Państwa o odmowie realizacji żądania poprzez wskazanie powodów niepodjęcia działań oraz możliwość złożenia skargi do organu nadzorczego.
Skip to content