RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 12 ust. 1 oraz 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest: Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie (20-012 Lublin, ul. Strażacka7, tel. +48 81 53 51 200, fax. 81 53 29 700, e-mail: sekretariat@kwpsp.lublin.pl).
 2. W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych. (20-012 Lublin, ul. Strażacka 7, e-mail: iod@kwpsp.lublin.pl).
 3. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia Pani(a) sprawy/wniosku przez LKW PSP w Lublinie na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO.
 4. Odbiorcą Pani(a) danych osobowych mogą być instytucje czy organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z kategorią archiwalną dokumentacji.
 7. Przysługuje Pani(u) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania usunięcia po upływie okresu przechowywania zgodnym
  z właściwymi przepisami archiwalnymi, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie  bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje Pani(u) prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uzna Pani(-), że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia Pani sprawy/wniosku. Brak podania danych osobowych będzie skutkował niemożnością rozpatrzenia Pani(a) sprawy/wniosku przez LKW PSP w Lublinie.
 10. Przetwarzanie podanych przez Panią(a) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa
  w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

 

 

 

 

Skip to content