Wydziały

Wydział Organizacji i Nadzoru

 tel. 81 5351210tel. 81 5351211
 Naczelnik Wydziału

st. bryg. Katarzyna Grzegorczyk-Wysocka

Zastępca Naczelnika Wydziału
mł. bryg. Grzegorz Ganczarenko
 

Do zadań wydziału należy m.in:

– Organizowanie pracy Komendy Wojewódzkiej, w tym: opracowywanie i aktualizowanie regulaminu Komendy Wojewódzkiej oraz prowadzenie spraw dotyczących uzgadniania i zatwierdzania regulaminów organizacyjnych kp(m) PSP województwa,
– Organizowanie oraz prowadzenie współpracy z organami administracji publicznej i samorządu terytorialnego w zakresie organizacji ochrony przeciwpożarowej, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego,
– Koordynowanie realizowania zadań dotyczących planowania pracy Komendy Wojewódzkiej,
– Planowanie i przeprowadzanie kontroli organów oraz jednostek organizacyjnych PSP z obszaru województwa,
– Koordynowanie i prowadzenie spraw współpracy międzynarodowej odpowiednio do zadań realizowanych przez Komendanta Wojewódzkiego,
– Prowadzenie archiwum Komendy Wojewódzkiej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów.

Wydział Operacyjny

 tel. 81 5351250 tel. 81 5351251
 Naczelnik Wydziału
bryg. Jarosław Hamaluk
 Zastępca Naczelnika Wydziału

 

Do zadań wydziału należy m.in:

– opracowywanie planu sieci podmiotów ksrg na obszarze województwa;
– opracowywanie wojewódzkiego planu ratowniczego i jego bieżąca aktualizacja;
– organizowanie odwodów operacyjnych na obszarze województwa;
– sporządzanie i aktualizacja zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych dla zakładów dużego ryzyka; uzgadnianie i opiniowanie wewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych;
– organizowanie oraz prowadzenie ćwiczeń i manewrów podmiotów ksrg i odwodów operacyjnych na obszarze województwa,
– prowadzenie inspekcji gotowości operacyjnej na obszarze województwa;
– koordynowanie organizacji i funkcjonowania specjalistycznych grup ratowniczych PSP na obszarze województwa;
– zapewnienie funkcjonowania Stanowiska Kierowania Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP;
– koordynowanie działań ratowniczych prowadzonych na obszarze województwa.

Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy

 tel. 81 5351270 tel. 81 5351271
 Naczelnik Wydziału
st. kpt. Piotr Olejnik
p. o. Zastępca Naczelnika Wydziału
st. kpt. Wiktor Albiniak

Do zadań wydziału należy m.in:

– Opracowywanie charakterystyk zagrożeń województwa oraz ich aktualizacja,
– Sporządzania analiz i ocen stanu bezpieczeństwa województwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
– Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym w zakładach o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej i wynikających z przepisów dotyczących ochrony środowiska,
– Sprawowanie nadzoru nad działalnością rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
– Sprawowanie nadzoru nad komendantami miejskimi i powiatowymi PSP w zakresie działań kontrolno – rozpoznawczych,
– Dokonywanie oceny spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w projektach budowlanych, w przypadkach wskazanych przez przepisy techniczno-budowlane i przeciwpożarowe,
– Wydawanie opinii w sprawach ochrony przeciwpożarowej,
– Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wynikających z zakresu działań wydziału.

Wydział Logistyki

 tel. 81 5351240 tel. 81 5351241
Naczelnik Wydziału Logistyki
bryg. Tomasz Baran
Zastępca Naczelnika Wydziału
bryg. Agnieszka Głos

Do zadań wydziału należy m.in:

– Prowadzenie spraw dotyczących umundurowania, odzieży specjalnej, środków ochrony indywidualnej i ekwipunku osobistego strażaków;
– Prowadzenie gospodarki nieruchomościami,
– Analiza stanu technicznego obiektów KP/KM PSP – sporządzanie wniosków w sprawie przedsięwzięć remontowych i inwestycji budowlanych,
– Przygotowanie, sporządzanie i gromadzenie dokumentacji i obsługa proceduralna postępowań o udzielania zamówień publicznych;
– Inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków finansowych z funduszy strukturalnych i celowych europejskich funduszy pomocowych oraz innych źródeł,
– Prowadzenie gospodarki transportowej w komendzie wojewódzkiej oraz nadzór nad gospodarką transportową w KP/KM PSP z terenu województwa,
– Opracowywanie analiz technicznego wyposażenia jednostek ksrg na obszarze województwa,
– Organizowanie zabezpieczenia technicznego akcji ratowniczych, których rozmiar lub zasięg przekracza możliwości sił ratowniczych powiatu.

Wydział Finansów

 tel. 81 5351260 tel. 81 5351261
Główny Księgowy
mł. bryg. Anna Pietrzak
 Zastępca Naczelnika Wydziału

Do zadań wydziału należy m.in:

– Sporządzanie sprawozdawczości finansowej oraz okresowych analiz,
– Prowadzenie obsługi finansowej Komendy Wojewódzkiej,
– Planowanie budżetu Komendy Wojewódzkiej w zakresie wydatków i dochodów,
– Obsługa Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR,
– Prowadzenie bazy danych dotyczącej realizacji wydatków budżetowych przez KP/KM PSP.

Wydział Kadr

 tel. 81 5351230 tel. 81 5351232
p.o. Naczelnik Wydziału
mł. bryg. Przemysław Michałek
 p.o. Zastępca Naczelnika Wydziału
mł. kpt. Tomasz Jankowski

 

Do zadań wydziału należy m.in:

– realizowanie zadań polityki kadrowej zmierzającej do kształtowania pożądanego stanu i struktury zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych PSP na obszarze województwa;
– prowadzenie całokształtu spraw kadrowych strażaków i pracowników Komendy Wojewódzkiej, komendantów i zastępców komendantów powiatowych (miejskich) PSP;
– realizowanie zadań związanych z planowaniem, rozdziałem i wykorzystaniem etatów dla potrzeb jednostek organizacyjnych PSP na obszarze województwa;
– przygotowywanie projektów decyzji Komendanta Wojewódzkiego o powołaniu lub odwołaniu komendantów powiatowych (miejskich) w jednostkach organizacyjnych PSP na obszarze województwa;
– kontrola nad racjonalnym wykorzystaniem etatów, przestrzeganiem prawa pracy i przepisów określających warunki oraz zasady pełnienia służby przez strażaków i nadzór w tym zakresie;
– przygotowywanie wniosków o nadanie odznaczeń państwowych, resortowych i innych wyróżnień;
– analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników w jednostkach organizacyjnych PSP na obszarze województwa, planowanie potrzeb szkoleniowych w zakresie wykształcenia aspiranckiego i oficerskiego oraz współpraca w tym zakresie ze szkołami PSP.

Wydział Informatyki i Łączności

 tel. 81 53 51 280tel. 81 53 51 281
Naczelnik Wydziału

 

Starszy Specjalista

mł. kpt. Michał Mazurkiewicz

 

Do zadań wydziału należy m.in:

–   zapewnienie niezawodnego i ciągłego funkcjonowania sieci i urządzeń teleinformatycznych Komendy Wojewódzkiej,
– współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych i łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań na rzecz ochrony ludności,
– koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru nad łącznością i systemami telekomunikacyjnymi PSP na terenie województwa,
– wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych,
– realizowanie zadań wynikających z Polityki Ochrony Cyberprzestrzeni RP, w tym zapobieganie i reagowanie na zagrożenia cyberprzestrzenne oraz incydenty komputerowe,
– administrowanie i sprawowanie nadzoru nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych.

Skip to content