Wydziały

Wydział Organizacji i Nadzoru

 tel. 81 5351210
 Naczelnik Wydziału

bryg. Robert Grelowski

Wydział Operacyjny

 tel. 81 5351250 tel. 81 5351251
 pisiewicz2
 Naczelnik Wydziału
st. bryg. Zenon Pisiewicz
 Zastępca Naczelnika Wydziału
bryg. Jarosław Hamaluk

Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy

 tel. 81 5351270 tel. 81 5351271
 Naczelnik Wydziału
bryg. mgr inż. Marcin Grabowski
 Zastępca Naczelnika Wydziału
mł. bryg. mgr inż. Emilia Skoczylas

Zadania wydziału:

Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy – zajmuje się całokształtem zadań związanych z rozpoznawaniem i prognozowaniem zagrożeń w celu podnoszenia ogólnie rozumianego bezpieczeństwa województwa w obszarze technicznym, organizacyjnym, edukacyjnym ludności, w tym dla potrzeb planowania operacyjnego KSRG oraz zadań związanych z kontrolą przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

1.    Opracowywanie charakterystyk zagrożeń województwa oraz ich aktualizacja.
2.    Sporządzania analiz i ocen stanu bezpieczeństwa województwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
3.    Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym w zakładach o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej i wynikających z przepisów dotyczących ochrony środowiska.
4.    Sprawowanie nadzoru nad działalnością rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
5.    Sprawowanie nadzoru nad komendantami miejskimi i powiatowymi PSP w zakresie działań kontrolno – rozpoznawczych.
6.    Dokonywanie oceny spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w projektach budowlanych, w przypadkach wskazanych przez przepisy techniczno-budowlane i przeciwpożarowe.
7.    Wydawanie opinii w sprawach ochrony przeciwpożarowej.
8.    Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wynikających z zakresu działań wydziału.
9.    Wydawanie opinii związanych z planowaniem przestrzennym.
10.  Uzgadnianie planów urządzania lasów pod względem ochrony przeciwpożarowej.
11.  Współpraca z innymi organami i instytucjami w sprawach bezpieczeństwa pożarowego.

Wydział Logistyki

 tel. 81 5351240 tel. 81 5351241
Tomek Brudn2018
Naczelnik Wydziału Logistyki
bryg. Tomasz Brudnowski
Zastępca Naczelnika Wydziału
bryg. Tomasz Baran

Wydział Finansów

 tel. 81 5351260 tel. 81 5351261
Główny Księgowy
st. kpt. Anna Pietrzak
 Zastępca Naczelnika Wydziału
 bryg. Jolanta Michalczuk

Wydział Kadr

 tel. 81 5351230 tel. 81 5351231
Naczelnik Wydziału
st. bryg. Michał Badach
 Zastępca Naczelnika Wydziału
st. kpt. Aleksandra Rodak

 

Informacje wydziału:

Służba w Państwowej Straży Pożarnej.

Wymagania jakie musi spełniać kandydat do służby w Państwowej Straży Pożarnej oraz zasady przeprowadzania naboru określa art. 28 i art. 29 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1340 ze zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej z dnia 21 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 30).

Ogłoszenia o naborze do służby i pracy w Komendzie Wojewódzkiej PSP z Lublinie oraz naborze do służby w komendach powiatowych (miejskich) woj. lubelskiego zamieszczane są na naszej stronie https://kwpsp-lublin.netbip.pl/. Informacje o naborze do korpusu służby cywilnej znajdują się także na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: www.dsc.kprm.gov.pl

Dokumenty aplikacyjne złożone w innych terminach niż wskazane w ogłoszonych naborach podlegają zniszczeniu bez rozpatrzenia.

Wydział Informatyki i Łączności

Naczelnik Wydziału Informatyki i Łączności

bryg. Piluś Piotr
tel. 81 535 1280

Skip to content