Wydziały

Wydział Organizacji i Nadzoru

 tel. 81 5351210tel. 81 5351211
 Naczelnik Wydziału

bryg. Robert Grelowski

Zastępca Naczelnika Wydziału

mł. bryg. Katarzyna Grzegorczyk-Wysocka

Do zadań wydziału należy m.in:

 1. Organizowanie pracy Komendy Wojewódzkiej, w tym: opracowywanie i aktualizowanie regulaminu Komendy Wojewódzkiej oraz prowadzenie spraw dotyczących uzgadniania i zatwierdzania regulaminów organizacyjnych kp(m) PSP województwa,
 2. Organizowanie oraz prowadzenie współpracy z organami administracji publicznej i samorządu terytorialnego w zakresie organizacji ochrony przeciwpożarowej, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego,
 3. Koordynowanie realizowania zadań dotyczących planowania pracy Komendy Wojewódzkiej,
 4. Planowanie i przeprowadzanie kontroli organów oraz jednostek organizacyjnych PSP z obszaru województwa,
 5. Koordynowanie i prowadzenie spraw współpracy międzynarodowej odpowiednio do zadań realizowanych przez Komendanta Wojewódzkiego,
 6. Prowadzenie archiwum Komendy Wojewódzkiej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów.

Wydział Operacyjny

 tel. 81 5351250 tel. 81 5351251
 Naczelnik Wydziału
st. bryg. Zenon Pisiewicz
 Zastępca Naczelnika Wydziału
bryg. Jarosław Hamaluk

Do zadań wydziału należy m.in:

1) opracowywanie planu sieci podmiotów ksrg na obszarze województwa;
2) opracowywanie wojewódzkiego planu ratowniczego i jego bieżąca aktualizacja;
3) organizowanie odwodów operacyjnych na obszarze województwa;
4) sporządzanie i aktualizacja zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych dla zakładów dużego ryzyka; uzgadnianie i opiniowanie wewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych;
5) organizowanie oraz prowadzenie ćwiczeń i manewrów podmiotów ksrg i odwodów operacyjnych na obszarze województwa,
6) prowadzenie inspekcji gotowości operacyjnej na obszarze województwa;
7) koordynowanie organizacji i funkcjonowania specjalistycznych grup ratowniczych PSP na obszarze województwa;
8) zapewnienie funkcjonowania Stanowiska Kierowania Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP;
9) koordynowanie działań ratowniczych prowadzonych na obszarze województwa.

Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy

 tel. 81 5351270 tel. 81 5351271
 Naczelnik Wydziału
bryg. Marcin Grabowski
 Zastępca Naczelnika Wydziału
bryg. Emilia Skoczylas

Do zadań wydziału należy m.in:

1.    Opracowywanie charakterystyk zagrożeń województwa oraz ich aktualizacja.
2.    Sporządzania analiz i ocen stanu bezpieczeństwa województwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
3.    Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym w zakładach o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej i wynikających z przepisów dotyczących ochrony środowiska.
4.    Sprawowanie nadzoru nad działalnością rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
5.    Sprawowanie nadzoru nad komendantami miejskimi i powiatowymi PSP w zakresie działań kontrolno – rozpoznawczych.
6.    Dokonywanie oceny spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w projektach budowlanych, w przypadkach wskazanych przez przepisy techniczno-budowlane i przeciwpożarowe.
7.    Wydawanie opinii w sprawach ochrony przeciwpożarowej.
8.    Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wynikających z zakresu działań wydziału.

Wydział Logistyki

 tel. 81 5351240 tel. 81 5351241
Naczelnik Wydziału Logistyki
bryg. Tomasz Brudnowski
Zastępca Naczelnika Wydziału
bryg. Tomasz Baran

Do zadań wydziału należy m.in:

 1. Prowadzenie spraw dotyczących umundurowania, odzieży specjalnej, środków ochrony indywidualnej i ekwipunku osobistego strażaków;
 2. Prowadzenie gospodarki nieruchomościami;
 3. Analiza stanu technicznego obiektów KP/KM PSP – sporządzanie wniosków w sprawie przedsięwzięć remontowych i inwestycji budowlanych;
 4. Przygotowanie, sporządzanie i gromadzenie dokumentacji i obsługa proceduralna postępowań o udzielania zamówień publicznych;
 5. Inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków finansowych z funduszy strukturalnych i celowych europejskich funduszy pomocowych oraz innych źródeł;
 6. Prowadzenie gospodarki transportowej w komendzie wojewódzkiej oraz nadzór nad gospodarką transportową w KP/KM PSP z terenu województwa;
 7. Opracowywanie analiz technicznego wyposażenia jednostek ksrg na obszarze województwa;
 8. Organizowanie zabezpieczenia technicznego akcji ratowniczych, których rozmiar lub zasięg przekracza możliwości sił ratowniczych powiatu;

Wydział Finansów

 tel. 81 5351260 tel. 81 5351261
Główny Księgowy
st. kpt. Anna Pietrzak
 Zastępca Naczelnika Wydziału
 bryg. Jolanta Michalczuk

Do zadań wydziału należy m.in:

1. Sporządzanie sprawozdawczości finansowej oraz okresowych analiz,
2. Prowadzenie obsługi finansowej Komendy Wojewódzkiej,
3. Planowanie budżetu Komendy Wojewódzkiej w zakresie wydatków i dochodów,
4. Obsługa Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR,
5. Prowadzenie bazy danych dotyczącej realizacji wydatków budżetowych przez KP/KM PSP.

Wydział Kadr

 tel. 81 5351230 tel. 81 5351231
Naczelnik Wydziału
st. bryg. Michał Badach
 Zastępca Naczelnika Wydziału
mł. bryg. Janusz Baran

 

Do zadań wydziału należy m.in:

1) realizowanie zadań polityki kadrowej zmierzającej do kształtowania pożądanego stanu i struktury zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych PSP na obszarze województwa;
2) prowadzenie całokształtu spraw kadrowych strażaków i pracowników Komendy Wojewódzkiej, komendantów i zastępców komendantów powiatowych (miejskich) PSP;
3) realizowanie zadań związanych z planowaniem, rozdziałem i wykorzystaniem etatów dla potrzeb jednostek organizacyjnych PSP na obszarze województwa;
4) przygotowywanie projektów decyzji Komendanta Wojewódzkiego o powołaniu lub odwołaniu komendantów powiatowych (miejskich) w jednostkach organizacyjnych PSP na obszarze województwa;
5) kontrola nad racjonalnym wykorzystaniem etatów, przestrzeganiem prawa pracy i przepisów określających warunki oraz zasady pełnienia służby przez strażaków i nadzór w tym zakresie;
6) przygotowywanie wniosków o nadanie odznaczeń państwowych, resortowych i innych wyróżnień;
7) analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników w jednostkach organizacyjnych PSP na obszarze województwa, planowanie potrzeb szkoleniowych w zakresie wykształcenia aspiranckiego i oficerskiego oraz współpraca w tym zakresie ze szkołami PSP.

Wydział Informatyki i Łączności

 tel. 81 5351280
Naczelnik Wydziału
bryg. Piotr Piluś
 Zastępca Naczelnika Wydziału

 

Do zadań wydziału należy m.in:

Skip to content