Skargi, wnioski i petycje

Skargi/wnioski

Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej lub upoważniony Z-ca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 9.00 – 12.00 oraz 15:30 – 16:00) po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem tel. (81) 53 51 200.

Komórką przyjmującą i koordynującą rozpatrywanie skarg i wniosków jest Wydział Organizacji i Nadzoru Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie. Telefon kontaktowy (81) 53 51 212, (81) 53 51 210

Skargi/wnioski można składać:

– listownie na adres: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, Strażacka 7, 20-012 Lublin
– osobiście w sekretariacie KW PSP przy ul. Strażacka 7 w godz. 7.30-15.30
– za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres kwpsp@straz.lublin.pl z zaznaczeniem w tytule „Skarga” lub „Wniosek”
– faxem na nr (81) 523 97 00
– ustnie do protokołu po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z Wydziałem Organizacji i Nadzoru pod nr. tel. (81) 53 51 212, (81) 53 51 210.

Ważne!
Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/wniosek powinny zawierać:
– imię i nazwisko wnoszącego,
– dokładny adres do korespondencji.

Zwierzchnikiem Zespolonej administracji rządowej w województwie jest: Wojewoda Lubelski  mający siedzibę
20-074 Lublin, ul. Spokojna 4

Skip to content