logo psp

Projekt „Wsparcie systemu ratowniczo – gaśniczego”

Projekt pn. „Wsparcie systemu ratowniczo – gaśniczego” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ) oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian
klimatu, działanie 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski
żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.

 

Projekt został umieszczony w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu
pozakonkursowego PO IiŚ pod nr 2.1-45.

 

Wartość projektu to 122 702,700 PLN, w tym finansowanie 100% z budżetu Unii Europejskiej

 

W ramach projektu zakupiono 250 szt. urządzeń wspierających system ratowniczo-gaśniczy, w tym między innymi:
nośniki kontenerowe, sprzęt analityczny, zestawy sprzętu modułu GFFF, kontenery sanitarne, zestaw sprzętu
akumulatorowego i ręcznego dla grup poszukiwawczo ratowniczych, kontener ze sprzętem ochrony dróg
oddechowych, zestaw – symulator do ćwiczenia kontroli masywnych krwotoków.

 

Dodatkowo w ramach projektu realizowano zadania związane z przygotowaniem i zarządzaniem projektem oraz działania informacyjno-promocyjne.

 

99,75 % całkowitej wartości projektu przeznaczone jest na zakup sprzętu.

Realizacja projektu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i osób przebywających na terenie Polski. Ponadto, projekt przyczyni się do poprawy jakości i skuteczności działań ratowniczych, co przełoży się bezpośrednio na zmniejszenie zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska naturalnego.

 

Projekt przyczyni się do realizacji Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, w związku z usprawnieniem funkcjonowania służb ratowniczych, poprzez usprawnienie działań Państwowej Straży Pożarnej na obszarze Polski w zakresie prowadzenie działań ratowniczych w przypadku wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

 

Beneficjentem projektu jest Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. KG PSP oraz pozostałe KW PSP są podmiotami upoważnionymi do ponoszenia wydatków kwalifikowanych, będą występowały o środki finansowe, dokonywały płatności oraz odbierały zakupiony sprzęt. Poszczególne KW PSP prowadzą postępowania przetargowe, w celu zakupu sprzętu specjalistycznego.

 

Realizacja projektu została zaplanowana na lata 2022-2023.

 

W dniu 6 czerwca 2022 r. Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie powołał Zespół do przygotowania i realizacji projektu.

 

21 czerwca 2022 r. podpisano pre-umowę.

 

18 października  2022 r. dokumentacja aplikacyjna projektu została złożona w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

29 grudnia 2022 r. w Warszawie podpisano umowę o dofinansowanie.

 

W ramach realizacji Projektu podpisano Aneksy do umowy o dofinansowanie:

  • Aneks nr POIS.02.01.00-00-0002/22-01 z dnia 26.04.2023 r.
  • Aneks nr POIS.02.01.00-00-0002/22-02 z dnia 27.06.2023 r.
  • Aneks nr POIS.02.01.00-00-0002/22-03 z dnia 08.08.2023 r.
  • Aneks nr POIS.02.01.00-00-0002/22-04 z dnia 29.08.2023 r.
  • Aneks nr POIS.02.01.00-00-0002/22-05 z dnia 22.09.2023 r.
  • Aneks nr POIS.02.01.00-00-0002/22-06 z dnia 05.10.2023 r.

Artykuł na stronie WWW KW PSP w Lublinie: https://straz.lublin.pl/2022/12/ponad-517-mln-zl-trafi-do-panstwowej-strazy-pozarnej-na-sprzet-w-ramach-programu-poiis/

Beneficjent informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie
o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Instytucja Zarządzająca PO IiŚ opracowała i udostępniła narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

  • wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub
  • skorzystać z formularza dostępnego pod adresem:

https://nieprawidlowosci.mfipr.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC

Beneficjent zobowiązuje się zaniechać podejmowania działań odwetowych wobec swoich pracowników, wykonawców, jak również innych osób powiązanych z realizowanym Projektem, które w dobrej wierze przekazały informację o możliwości wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

Informacje o Projekcie na stronie MAPA DOTACJI UE:

[PL] https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1598612/

[EN] https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1598612/?lang=en

Klauzula informacyjna POIiŚ

Klauzula informacyjna dla Podmiotów

Klauzula informacyjna dla Wykonawców

Klauzula informacyjna dla pracowników Beneficjenta

 

Skip to content