Projekt pn. „Dostosowanie KSRG na terenie województwa lubelskiego do zmian klimatycznych, zmian w środowisku naturalnym oraz zagrożeń cywilizacyjnych” (DKSRG)

Projekt pn. „Dostosowanie KSRG na terenie województwa lubelskiego do zmian klimatycznych, zmian w środowisku naturalnym oraz zagrożeń cywilizacyjnych” (DKSRG)

Projekt został złożony do dofinansowania dla naboru nr FELU.03.01-IZ.00-001/23 w ramach Priorytetu III Ochrona zasobów środowiska i klimatu, Działania 3.1 Bezpieczeństwo ekologiczne, typ projektu 1 i 2 Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

 

Całkowita wartość projektu to 130 612 910 zł w tym koszty kwalifikowalne 129 198 190 zł

 

Planowany wkład własny wynosi 23 135 270 zł, natomiast kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 107 477 640 zł

 

Okres realizacji projektu – 2023 – 2025 r.

 

31 marca 2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego zostało podpisane porozumienie pomiędzy Województwem Lubelskim a Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie dla projektu pn. „Dostosowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie województwa lubelskiego do zmian
klimatycznych, zmian w środowisku naturalnym oraz zagrożeń cywilizacyjnych”

 

W dniu 08.09.2023 r. został podpisany Aneks nr 1 do porozumienia z dnia 31.03.2023 r. nr: FELU.03.01-IZ.00-0001/23-00
o dofinansowanie Projektu.

 

Główne założenia projektu:

 • dostosowanie możliwości reagowania podmiotów Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (jednostek Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do KSRG) z terenu woj. lubelskiego na zagrożenia związane z zachodzącymi zmianami klimatu, zmianami w środowisku naturalnym oraz zagrożeniami cywilizacyjnymi, w szczególności w trudnodostępnym terenie (m.in.: w zakresie ratownictwa wysokościowego, technicznego, ekologicznego, chemicznego, wodnego i przeciwpowodziowego),
 • kompleksowe rozwiązanie dostaw wody pitnej w sytuacjach kryzysowych, realizowane poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt ratowniczy (w tym pojazdy) dedykowany do działań związanych ze zwalczaniem ww. zagrożeń.

Celem projektu jest wyposażenie podmiotów Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (jednostek Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych) z terenu woj.
lubelskiego w pojazdy i specjalistyczny sprzęt ratowniczy do działań związanych ze zwalczaniem skutków zmian klimatu, zmianami w środowisku naturalnym oraz zagrożeniami cywilizacyjnym

Projekt składa się z następujących działów:

I Ratownictwo wodne i przeciwpowodziowe;

II Ratownictwo techniczne;

III Ratownictwo chemiczne i ekologiczne;

IV Działania ratowniczo-gaśnicze podczas likwidacji szkód powstałych w wyniku powodzi, huraganów i nawałnic;

V Działania ratowniczo-gaśnicze oraz humanitarne podczas okresów o wzmożonej suszy hydrologicznej;

VI System monitorowania i ostrzegania;

 

Ponadto, w ramach projektu przewidziano wydatkowanie środków finansowych na takie działania jak: obsługa techniczna projektu, promocja, przygotowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego, wydatki pośrednie.

 

Wskaźnik produktu:

 1. Powierzchnia objęta środkami ochrony przed niekontrolowanymi pożarami
  – 468 542 ha
 2. Inwestycje w nowe lub zmodernizowane systemy monitorowania, gotowości, ostrzegania i reagowania w kontekście klęsk żywiołowych i katastrof w przypadku klęsk żywiołowych – 1 138 000 PLN
 3. Liczba zakupionych wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof – 58 szt.
 4. Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof – 376

 

Wskaźniki rezultatu:

 1. Ludność odnosząca korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej – 2 000 000
 2. Ludność odnosząca korzyści ze środków ochrony przed klęskami żywiołowymi związanymi z klimatem (oprócz powodzi lub niekontrolowanych pożarów) – 2 000 000
 3. Ludność odnosząca korzyści ze środków ochrony przed niekontrolowanymi pożarami – 2 000 000

 

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację projektu jest Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, natomiast użytkownikami końcowymi sprzętu będą: Komenda Wojewódzka i Komendy Powiatowe i Miejskie Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego z terenu woj. lubelskiego

#FunduszeEuropejskie

 

Skip to content