logo psp

SZKOLENIE INSPEKTORÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
w
terminie 3 lutego – 2 marca 2020 r. organizuje szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej (SIOP). 

MIEJSCE SZKOLENIA

Zajęcia dydaktyczne realizowane będą w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie na ul. Antoniny Grygowej 10.

PROGRAM SZKOLENIA I KADRA

 1. Szkolenie będzie realizowane zgodnie z „Programem szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej (SIOP) zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP w dniu
  22 lutego 2010 r.

„Program szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej”

 1. Zajęcia dydaktyczne prowadzone będą przez wykładowców, oficerów Państwowej Straży Pożarnej oraz techników pożarnictwa.

ORGANIZACJA SZKOLENIA

 1. Zajęcia dydaktyczne realizowane są podczas dwóch zjazdów rozdzielonych dwutygodniową przerwą przeznaczoną na samokształcenie i przygotowanie pracy projektowej (terminy zjazdów: 3-7.02.2020; 24-28.02.2020 r.; 2.03.2020 r.).
 2. Każdego dnia przewidywane jest 8 godzin lekcyjnych, zajęcia rozpoczynają się
  od godz. 815.
 3. W trakcie szkolenia organizator zapewnia tzw. przerwę kawową, natomiast nie zapewnia zakwaterowania.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA SZKOLENIE

 1. W celu przyjęcia na szkolenie należy dostarczyć do sekretariatu Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, ul. Strażacka 7, 20-012 Lublin następujące dokumenty:
 • w oryginale 2 egzemplarze umowy o szkolenie, wypełnione i podpisane przez zleceniobiorcę. Jeżeli Zlecający ma być Uczestnikiem szkolenia wymagane dane należy powtórzyć w odpowiednim miejscu umowy.
 • oryginał, odpis lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dokumentu potwierdzającego co najmniej średnie wykształcenie uczestnika szkolenia,

(tu należy pobrać formularz umowy o szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej.)

 

 1. Wymagane dokumenty (umowa – 2 egzemplarze w oryginale, potwierdzenie posiadania minimum wykształcenia średniego) należy złożyć najpóźniej do dnia 24 stycznia 2020 r. (termin wpływu do Komendy).
 2. Następnie organizator szkolenia w terminie do 7 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia, pod warunkiem zgłoszenia się na szkolenie minimalnej wymaganej liczby osób (10 osób), poinformuje osoby zainteresowane o zakwalifikowaniu na szkolenie (Informacja Rekrutacyjna). Informacja rekrutacyjna jest przekazywana wyłącznie drogą elektroniczną (e-mail), w związku z powyższym w umowie należy podać adres e-mail do osoby odpowiedzialnej za skierowanie na szkolenie.
 3. Dokonanie opłaty za szkolenie w wysokości: 1700,- zł. – tytułem: „SIOP, 3.02 – 2.03.2020, imię i nazwisko uczestnika”.

Opłatę za szkolenie należy wnieść na wskazane w Informacji Rekrutacyjnej konto bankowe Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia. Za spełnienie powyższego wymogu uznaje się wpływ środków na rachunek bankowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie.

W szkoleniu mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zakwalifikowane, które wniosły opłatę w określonej wysokości i w terminie. Faktura za szkolenie zostanie wystawiona po dokonaniu wpłaty.

W szkoleniu może uczestniczyć maksymalnie 25 osób. W przypadku większej ilości chętnych o zakwalifikowaniu na szkolenie decydować będzie kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby uczestników. – min.10 osób zakwalifikowanych – stosowna informacja zostanie przekazana na adres e-mail

Informacji związanych z organizacją szkolenia udziela mł. bryg. Sebastian Palonka
tel. 81 53 51 405.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie (20-012 Lublin, ul. Strażacka7,
  81 53 51 220, fax. 81 53 29 700, e-mail: sekretariat@kwpsp.lublin.pl).
 2. W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (20-012 Lublin, ul. Strażacka 7, tel. 81 53 51 232,
  e-mail: iod@kwpsp.lublin.pl).
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej, prowadzenia dokumentacji szkoleniowej i wystawienia zaświadczeń o ukończeniu szkolenia na podstawie art. 6 ust.1 lit.c RODO, art. 4 ust.2 i 2b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2019 poz. 1372) oraz rozporządzenia MSWiA z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2015 poz. 1964)
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat w dokumentacji szkoleniowej zgodnie z obowiązująca kategorią archiwalną.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia po upływie okresu przechowywania zgodnym z właściwymi przepisami archiwalnymi.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem koniecznym w celu uczestniczenia w szkoleniu.
 10. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa
  w art. 22 ust. 1 i 4 RODO
Skip to content