POIiŚ

Projekty realizowane przez KW PSP w Lublinie w ramach programu POIŚ w latach 2007-2013

„Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego” projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
Projekt zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, działanie 3.2. Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom.

Projekt przyczynił się do usprawnienia działań Państwowej Straży Pożarnej w zakresie rozpoznawania zagrożeń, usuwania ich skutków oraz wzmocnienia systemu ochrony ludności i środowiska naturalnego na obszarze Polski. Przedmiotem projektu był zakup specjalistycznego sprzętu z zakresu ratownictwa chemicznego i ekologicznego, który zapewnia identyfikowanie substancji niebezpiecznych, a na tej podstawie umożliwia likwidację skutków zagrożeń naturalnych oraz poważnych awarii chemicznych i ekologicznych.
Beneficjentem projektu była Komenda Główna PSP, natomiast komendy wojewódzkie PSP były upoważnione do ponoszenia wydatków związanych z realizacją Projektu.
Wartość projektu: 186 294 183,02 zł. Wartość dofinansowania: 158 173 458,75 zł.
W ramach projektu zakupiono dla województwa lubelskiego: lekki samochód specjalny rozpoznania chemicznego, 10 sztuk ubrań specjalnych chroniących przed czynnikami chemicznymi (CUG), łódź desantowa, 2 kontenery ze sprzętem ochrony dróg oddechowych, samochód specjalny z podnośnikiem i drabiną ratowniczą o wysokości ratowniczej 23 m z możliwością ograniczania stref skażeń na wysokości, ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy, średni samochód ratowniczo – gaśniczy, samochód specjalny – drabina, kontener do transportu środka pianotwórczego.
W ramach tego projektu KW PSP w Lublinie była płatnikiem za realizację dostaw na łączną kwotę 8 090 269,20 zł.

„Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych” projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
Projekt zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, działanie 3.2. Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom.

Projekt przyczynił się do usprawnienia działań Państwowej Straży Pożarnej na obszarze Polski w zakresie prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych. Przedmiotem projektu był zakup samochodów ratowniczych i specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego do organizowania i prowadzenia akcji ratowniczych podczas zdarzeń, wymagających znacznego i długotrwałego zaangażowania środków ratowniczych.
Beneficjentem projektu była Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, a 16 komend wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej zostało upoważnionych do ponoszenia wydatków kwalifikowanych.
Wartość projektu: 198 537 941,36 PLN. Wartość dofinansowania:168 757 250,15 PLN.
W ramach tego projektu KW PSP w Lublinie była płatnikiem za realizację dostaw na łączną kwotę 7 351 tys. zł. W ramach projektu zakupiono dla potrzeb województwa lubelskiego:
Kontener proszkowy
Średni samochód ratownictwa chemicznego
Samochód nośnik kontenerowy
Samochód zaopatrzeniowy z żurawiem – 2 szt.
Kontener przeciwpowodziowy z pompami do wody zanieczyszczonej
Motopompa przewoźna do wody zanieczyszczonej o wydajności min. 6000 dm3/min na przyczepie
Średni samochód ratownictwa wodnego
Agregat prądotwórczy przewoźny o mocy min. 100kVA na przyczepie
Agregat prądotwórczy przewoźny o mocy min. 40kVA na przyczepie – 5 szt.
Średni samochód ratownictwa wysokościowego
Quad z przyczepą – 3 szt.
Transporter – Amfibijny pojazd gąsienicowy z przyczepą – 2 szt.
Kontener sanitarny

„Usprawnienie ratownictwa na drogach – etap III” projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VIII „Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe”, Działanie 8.1 „Bezpieczeństwo ruchu drogowego” .
Liderem projektu była Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Wartość projektu: 114 434 064,00 zł , w tym wartość sprzętu pozyskanego przez KW PSP w Lublinie to 6 650 564 zł.
W ramach projektu dla województwa lubelskiego zakupiono lekki samochód ratownictwa technicznego z modułem gaśniczym, średni samochód ratownictwa technicznego z wyposażeniem, średni samochód ratowniczo – gaśniczy z modułem proszkowym, ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy, samochód specjalny lekki rozpoznawczo – ratowniczy, 3 średnie samochody ratowniczo-gaśnicze.

„Usprawnienie ratownictwa na drogach – etap II” projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VIII „Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe”, Działanie 8.1 „Bezpieczeństwo ruchu drogowego”.
Liderem projektu była Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
W ramach tego projektu dla potrzeb woj. lubelskiego zakupiono: 5 ciężkich oraz 3 średnie zestawy hydraulicznych narzędzi ratowniczych.
Wartość projektu ogółem: 10 000 000,00 zł, w tym wartość sprzętu dla KW PSP w Lublinie 537 131,52 zł.

Skip to content