Zbiory płodów rolnych

Podczas zbioru płodów rolnych należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa pożarowego, a w szczególności:
 
l. Stosować się do wskazań podanych w instrukcjach obsługi przy eksploatacji maszyn rolniczych.
2. Stosować silniki elektryczne o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony; minimalna odległość układu napędowego od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej powinna wynosić 5 m.
3. Ustawiać silniki spalinowe na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej .
4. Zabezpieczać urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier.
5. Zapewnić możliwość. ewakuacji ludzi i sprzętu.
6. Przechowywać niezbędne materiały pędne, w ilości nie przekraczającej dobowego zapotrzebowania, w zamkniętych nie tłukących się naczyniach, w odległości co najmniej 10 m od punktu omłotowego, stertowania i tym podobnych prac.
7. Używać otwartego ognia i palić tytoń w odległości nie mniejszej niż 10 m od punktu omłotowego, stertowania itp. prac, w miejscu oczyszczonym z materiałów palnych.
8. Wyposażyć miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania w sprawny podręczy sprzęt gaśniczy oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania przerw hamujących rozprzestrzenianie się pożaru.  
 
PALENIE TYTONIU przy, obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbiorów palnych płodów rolnych oraz ich transporcie jest ZABRONIONE !  
 
Lekceważąc przepisy narażasz się na:
l. Odpowiedzialność karną i administracyjną.
2.Groźny w skutkach pożar i duże straty materialne.

Skip to content