Zapobieganie nieszczęśliwym wypadkom

apobieganie nieszczęśliwym wypadkom:
 
1. W zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych: nie wykonuj prowizorycznych podłączeń do instalacji elektrycznej, – używaj tylko urządzeń elektrycznych posiadających krajowe atesty i dopuszczenia, – nie ustawiaj elektrycznych urządzeń grzewczych w pobliżu materiałów palnych (mebli, firanek, itp.) – zachowaj odległość minimum 50 cm; – nie stosuj bezpieczników o większej mocy niż dopuszczalna, nie naprawiaj ich, – używaj tylko tyle odbiorników prądu elektrycznego na ile obliczono moc instalacji elektrycznej – nadmierne obciążenie instalacji powoduje przegrzewanie się kabli i przewodów oraz wypalanie styków w gniazdkach i puszkach rozgałęźnych; jednoczesne włączenie opiekacza, żelazka i czajnika powoduje duże obciążenie eksploatowanej instalacji, – zlecaj przeglądy techniczne urządzeń elektrycznych i gazowych wyłącznie osobom uprawnionym do ich wykonywania, nie używaj urządzeń uszkodzonych
 
2. W zakresie eksploatacji urządzeń gazowych: – w mieszkaniu przechowuj nie więcej niż 2 nie podłączone do urządzeń gazowych butle gazowe, o ładunku nie przekraczającym 11 kg każda, – nie przechowuj butli w pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu terenu (np.: w piwnicach), ponieważ gaz propan-butan jest cięższy od powietrza, może zalegać w pomieszczeniu grożąc wybuchem, – nie zatykaj przewodów wentylacyjnych – w przypadku braku wystarczającej ilości powietrza w urządzeniach gazowych,, nastąpi niezupełne spalanie gazu, którego produktem może być trujący, niewyczuwalny tlenek węgla (CO), – zlecaj okresowe czyszczenie kanałów kominowych i wentylacyjnych – niedrożne mogą być przyczyną śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla, szczególnie podczas kąpieli w łazienkach wyposażonych w gazowe ogrzewacze wody, – nie ogrzewaj pomieszczeń kuchnią gazową – takie praktyki mogą się skończyć poważnym zatruciem organizmu,
– nowoczesne gazowe urządzenia promiennikowe wyposażone w katalizatory mogą być używane w pomieszczeniach o powierzchni powyżej 40 m2, półotwartych, w których nie przebywają na stałe ludzie, – używaj kuchni gazowej z wyłącznikiem przeciwwypływowym (przeciwwybuchowym), – używaj urządzeń gazowych posiadających krajowe atesty i dopuszczenia.
 
3. Zadbaj o warunki do ewakuacji na wypadek pożaru: – nie stosuj krat w drzwiach i oknach, na klatkach schodowych i przejściach między nimi oraz wyjściach na dach – krata utrudni ewakuację podczas pożaru oraz wydłuży czas oczekiwania na pomoc strażaków; jeżeli musisz, instaluj kraty, które można otworzyć od wewnątrz, najlepiej bez użycia klucza. Jeśli krata zamykana jest jednak na klucz, przechowuj go w miejscu, znanym wszystkim domownikom; pamiętaj, że podczas pożaru może dojść do paniki a to może być jedyna droga ewakuacji, – nie zastawiaj sprzętami korytarzy i dojść do mieszkań – może to utrudnić ewakuację oraz dojście ratowników a ponadto umożliwia rozprzestrzenienie się pożaru na drogę ewakuacyjną.
 
4. Nieostrożność i niezachowanie elementarnych zasad bezpieczeństwa pożarowego to główne przyczyny powstawania większości pożarów.
Dlatego: – dopilnuj, by dzieci nie bawiły się ogniem, materiałami pirotechnicznymi czy urządzeniami elektrycznymi, nigdy nie pozostawiaj małoletnich dzieci bez opieki osób dorosłych, – nie pal śmieci w śmietnikach i nie dopuść do zaprószenia ognia w zsypie, – nie pal papierosów w łóżku – ludzie giną nie tylko w pożarach obejmujących całe mieszkanie; zdarza się, że zaprószenie ognia niedopałkiem papierosa po zaśnięciu, prowadzi do śmiertelnego zatrucia, – nie zapalaj świec w pobliżu materiałów łatwo zapalnych, – nie pozostawiaj włączonej kuchenki bez dozoru – odparowanie wody z garnka może doprowadzić do zwęglenia pozostałości, zapalenia ich i silnego zadymienia mieszkania, szczególnie niebezpiecznego dla śpiących osób; przypadkowe wygaszenie kuchenki podczas gotowania może również doprowadzić do ulatniania się gazu i jego wybuchu, – przestrzegaj zakazu używania wyrobów pirotechnicznych w pomieszczeniach, – przestrzegaj instrukcji obsługi wyrobów pirotechnicznych, – wyposaż mieszkanie w gaśnicę proszkową, minimum 2-kilogramową o ładunku ABC; taką gaśnicą będziesz mógł bezpiecznie w mieszkaniu gasić każdy pożar w zarodku oraz palące się urządzenia elektryczne pod napięciem, Znajdź dla gaśnicy bezpieczne miejsce, o którym każdy z domowników będzie pamiętał, – wyposaż swoje mieszkanie w autonomiczną czujkę pożarową, alarmującą o powstaniu dymu (podczas każdego pożaru wydzielają się duże ilości dymu o którym poinformuje cię czujka).

Skip to content