szerkoi baner

RPO – „Zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa technicznego…”

szerkoi baner

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie w partnerstwie z komendami powiatowymi/miejskimi PSP woj. lubelskiego zrealizowała projekt pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa technicznego czynnikiem wzmocnienia zdolności Państwowej Straży Pożarnej w zakresie skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii na terenie województwa lubelskiego”. Projekt zrealizowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa VI: Środowisko i czysta energia, Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska, Kategoria III Bezpieczeństwo ekologiczne. Celem projektu była poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ekologicznego oraz zwiększenie efektywności akcji straży pożarnej w zakresie: ograniczania negatywnych skutków pożarów i powodzi w aglomeracjach miejskich, na terenach wiejskich i leśnych w wyniku doposażenia jednostek straży pożarnej w sprzęt ratowniczo – gaśniczy oraz zestawy narzędzi hydraulicznych. Projekt zakładał zakup 17 sztuk zestawów sprzętu hydraulicznego, dwóch samochodów ratownictwa wysokościowego, jednego samochodu ciężkiego ratowniczo-gaśniczego, specjalnego samochodu do przewozu ratowników i ewakuacji poszkodowanych oraz zakup systemu geolokalizacji. Samochody ratownictwa wysokościowego przeznaczone są dla jednostek KP PSP w Kraśniku i KP PSP w Biłgoraju; samochód ciężki ratowniczo – gaśniczy  dla KP PSP w Lubartowie, zaś specjalny samochód do przewozu ratowników oraz poszkodowanych z miejsca zdarzenia stacjonuje w KW PSP w Lublinie. Zestawy hydrauliczne przekazane zostały w użyczenie pozostałym komendom powiatowym/miejskim PSP woj. lubelskiego. Wartość całkowita przedsięwzięcia: 5 133 566,20 zł. Projekt zrealizowany został na podstawie porozumienia w sprawie dofinansowania nr: 05/10-UDA-RPLU.06.01.00-06-015/10-00-0612 z dnia 19 listopada 2012 r. 

 

Skip to content