szerkoi baner

RPO – „Stworzenie strefy bezpieczeństwa publicznego na ul. Metalurgicznej w Lublinie…”

szerkoi baner

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013, Osi Priorytetowej III Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne, Działania 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich realizuje projekt pt. „Stworzenie strefy bezpieczeństwa publicznego na ul. Metalurgicznej w Lublinie –  etap: Adaptacja przestrzeni wraz z rewitalizacją obiektów po byłej bazie transportu URSUS dla potrzeb PSP na cele szkoleniowo – dydaktyczne”
Projekt przewiduje rewitalizację 3 budynków oraz otaczającego je placu na obszarze dzielnicy Zadębie, przy ul. Antoniny Grygowej 10 (poprzednio ul. Metalurgiczna 7) w Lublinie. W ramach realizacji zadania obiektom nadana została nowa funkcja  szkoleniowo – dydaktyczna.
Zakres  zaplanowanych prac w projekcie obejmuje przede wszystkim:
- roboty demontażowe technologii,
- roboty rozbiórkowe;
- roboty modernizujące do nadania obiektom nowej funkcji;
- instalacje wewnętrzne;
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół obiektów (oświetlenie terenu, modernizacja dróg, placów, chodników, modernizacja odrodzenia terenu; urządzenie zieleni).
Całkowita wartość projektu: 4 357 796,47  zł, w tym wydatki kwalifikowalne 4 320 156,04zł 75 % dofinansowania ze środków UE.
Planowana data zakończenia inwestycji: 31.12.2013 r.
Cel nadrzędny projektu: Poprawa warunków inwestowania w mieście Lublin, z poszanowaniem zasady  zrównoważonego rozwoju.
Cel główny: Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej dzielnicy Zadębie poprzez wsparcie dla obszaru rewitalizowanego i terenów inwestycyjnych.
Cele bezpośrednie i pośrednie projektu:
- poprawa stanu technicznego, standardów oraz estetyki budynków zlokalizowanych na obszarze Ośrodka Szkolenia PSP w Lublinie i przestrzeni publicznych wokół nich,
- podniesienie poziomu życia mieszkańców zagrożonych marginalizacją i poprawa stanu bezpieczeństwa,
- ożywienie inwestycyjne dzielnicy poprzez poprawę stanu technicznego,
- rozwój bazy edukacyjnej i kulturalno – społecznej.

Skip to content