Gaśnice – wymagania

W oparciu o przepisy rozporządzenia MSWiA z 21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563) przyjęte jest następujące stanowisko Komendy Głównej PSP w sprawie gaśnic:

1. § 28 ust. 1 wyżej wymienionego rozporządzenia wprowadził obowiązek wyposażenia obiektów wyłącznie w takie gaśnice, które spełniają wymagania Polskich Norm wydawanych od 1992 r., odpowiedników norm europejskich EN (PN-EN). Dotyczy to nie tylko obiektów nowych, ale także istniejących. O spełnieniu tych wymagań świadczy oznaczenie normy na etykiecie, wraz z trwałym oznakowaniem daty produkcji zbiornika – od 1992 r. Inne gaśnice należy wycofać z eksploatacji.

2. Masa środka gaśniczego wymagana dla jednostki powierzchni obiektu, wskazana w § 28 ust. 3, została zwiększona. Niezależnie od wielkości gaśnicy, każde 2 kg lub 3 dm3 tego środka powinny przypadać (z wyjątkiem oddzielnie wskazanych przypadków szczególnych):

1) na 100 m2 strefy pożarowej w budynku, niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym:
    a) ZL I, ZL II, ZL III, ZL V,
    b) produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m2,
    c) zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem;
2) na 300 m2 innej strefy pożarowej, z wyjątkiem ZL IV. Maksymalna odległość do gaśnicy nie powinna przy tym przekraczać 30 m.

3. Przeglądy i konserwacje gaśnic należy przeprowadzać zgodnie z instrukcją producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku (§ 3 ust. 3), a sposób realizacji tego obowiązku należy jednoznacznie określić w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (§ 6 ust. 1 pkt. 2).

4. Za spełnienie powyższych wymagań odpowiadają właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektu (art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej).

Skip to content