Projekt „Dostosowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie województwa lubelskiego do zmian klimatycznych, zmian w środowisku naturalnym oraz zagrożeń cywilizacyjnych”

Projekt pn. „Dostosowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie województwa lubelskiego do zmian klimatycznych, zmian w środowisku naturalnym oraz zagrożeń cywilizacyjnych”

Projekt został złożony do dofinansowania dla naboru nr FELU.03.01-IZ.00-001/23 w ramach Priorytetu III Ochrona zasobów środowiska i klimatu, Działania 3.1 Bezpieczeństwo ekologiczne, typ projektu 1 i 2 programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Całkowita wartość projektu to 130 529 190 zł w tym koszty kwalifikowalne 129 198 190 zł

Planowany wkład własny wynosi 23 071 550 zł, natomiast wnioskowana kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 107 477 640 zł

Okres realizacji projektu – 2023 – 2025 r.

31 marca 2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego zostało podpisane porozumienie pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie dla projektu pn. „Dostosowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie województwa lubelskiego do zmian klimatycznych, zmian w środowisku naturalnym oraz zagrożeń cywilizacyjnych”

Główne założenia projektu:

  • dostosowanie możliwości reagowania podmiotów Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (jednostek Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do KSRG) z terenu woj. lubelskiego na zagrożenia związane
    z zachodzącymi zmianami klimatu, zmianami w środowisku naturalnym oraz zagrożeniami cywilizacyjnymi, w szczególności w trudnodostępnym terenie (m.in.:
    w zakresie ratownictwa wysokościowego, technicznego, ekologicznego, chemicznego, wodnego i przeciwpowodziowego),
  • kompleksowe rozwiązanie dostaw wody pitnej w sytuacjach kryzysowych, realizowane poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt ratowniczy (w tym pojazdy) dedykowany do działań związanych ze zwalczaniem ww. zagrożeń.

Celem projektu jest wyposażenie podmiotów Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
(jednostek Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych) z terenu woj.
lubelskiego w pojazdy i specjalistyczny sprzęt ratowniczy do działań związanych ze zwalczaniem skutków zmian klimatu, zmianami w środowisku naturalnym oraz zagrożeniami cywilizacyjnym

Projekt składa się z następujących działów:

I Ratownictwo wodne i przeciwpowodziowe;

II Ratownictwo techniczne;

III Ratownictwo chemiczne i ekologiczne;

IV Działania ratowniczo-gaśnicze podczas likwidacji szkód powstałych w wyniku powodzi, huraganów i nawałnic;

V Działania ratowniczo-gaśnicze oraz humanitarne podczas okresów o wzmożonej suszy hydrologicznej;

VI System monitorowania i ostrzegania;

Obsługa techniczna projektu;

Promocja;

Przygotowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego;

Wydatki pośrednie.

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację projektu jest Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, natomiast użytkownikami końcowymi Komenda Wojewódzka i Komendy Powiatowe i Miejskie Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego z terenu woj. lubelskiego

Skip to content