Podpisanie porozumienia pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie dla projektu pn. „Dostosowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie województwa lubelskiego do zmian klimatycznych, zmian w środowisku naturalnym oraz zagrożeń cywilizacyjnych”

31 marca 2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego zostało podpisane porozumienie pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie dla projektu pn. „Dostosowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie województwa lubelskiego do zmian klimatycznych, zmian w środowisku naturalnym oraz zagrożeń cywilizacyjnych”.

 

Projekt został złożony do dofinansowania dla naboru nr FELU.03.01-IZ.00-001/23 w ramach Priorytetu III Ochrona zasobów środowiska i klimatu, Działania 3.1 Bezpieczeństwo ekologiczne, typ projektu 1 i 2 programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

 

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację projektu jest Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, natomiast użytkownikami końcowymi Komenda Wojewódzka i Komendy Powiatowe i Miejskie Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego z terenu woj. lubelskiego

 

Okres realizacji projektu – 2023 – 2025 r.

 

Całkowita wartość projektu to 130 529 190 zł w tym koszty kwalifikowalne 129 198 190 zł.

 

Planowany wkład własny wynosi 23 071 550 zł, natomiast wnioskowana kwota dofinansowania z EFRR/EFS to 107 477 640 zł

 

Główne założenia projektu:

  • dostosowanie możliwości reagowania podmiotów Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (jednostek Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do KSRG) z terenu woj. lubelskiego na zagrożenia związane z zachodzącymi zmianami klimatu, zmianami w środowisku naturalnym oraz zagrożeniami cywilizacyjnymi, w szczególności w trudnodostępnym terenie (m.in.: w zakresie ratownictwa wysokościowego, technicznego, ekologicznego, chemicznego, wodnego i przeciwpowodziowego),
  • kompleksowe rozwiązanie dostaw wody pitnej w sytuacjach kryzysowych, realizowane poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt ratowniczy (w tym pojazdy) dedykowany do działań związanych ze zwalczaniem ww. zagrożeń.

Opracowanie: Magdalena Szadura KW PSP Lublin

Zdjęcia: Łukasz Fraczek Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

 

Skip to content