logo psp

SZKOLENIE INSPEKTORÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Informujemy, że Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie organizuje szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej (SIOP), zgodnie z „Programem szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP w dniu 22 lutego 2010 r.” w następujących terminach:

 1. 12 kwietnia – 11 maja 2021 r. (SIOP 1/2021),
 2. 24 maja – 21 czerwca 2021 r. (SIOP 2/2021).

PROGRAM SZKOLENIA – tu pobierzesz program szkolenia

Szkolenia przeprowadzone zostaną w formie hybrydowej, tzn. online z wykorzystaniem platformy e-learningowej Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie, przy czym zajęcia odbywać się będą w formie: samokształcenia i zdalnych wykładów. Organizator szkolenia zakłada również możliwość realizacji części zajęć praktycznych w siedzibie w Lublinie, przy ul. Antoniny Grygowej 10, jednak ostateczna decyzja w tym zakresie uzależniona będzie od aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju i deklaracji uczestników szkolenia. Szczegółowy program zajęć przesłany zostanie w indywidualnej korespondencji. 

WARUNKI PRZYJĘCIA NA SZKOLENIE

 1. Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest dokonanie rejestracji na platformie elearningowej KW PSP w Lublinie przy pomocy udostępnionego linku dedykowanego dla szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej, (w przypadku problemów z rejestracją należy kontaktować się telefonicznie lub mailowo z pracownikami ośrodka szkolenia: tel. 81 53 51 292 spalonka@kwpsp.lublin.pl

– dla SIOP 1/2021 (link do rejestracji) – termin rejestracji do 2 kwietnia 2021,

https://elearning.lubelskie.straz.gov.pl/rejestracja/?token=v9Eg2Jm5Hh2Cb8Jc5Fl7

 

– dla SIOP 2/2021 (link do rejestracji) – termin rejestracji do 14 maja 2021 r.

https://elearning.lubelskie.straz.gov.pl/rejestracja/?token=t6Sp8Op7Nd8Hk7St5Hb9

 1. Ponadto warunkiem niezbędnym do przyjęcia na szkolenie jest dostarczenie do sekretariatu Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, ul. Strażacka 7, 20-012 Lublin następujących dokumentów:
 • w oryginale 2 egzemplarzy umowy o szkolenie, wypełnionej i podpisanej przez zleceniobiorcę. Jeżeli Zlecający ma być Uczestnikiem szkolenia wymagane dane należy powtórzyć w odpowiednim miejscu umowy.
 • oryginału, odpisu lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem dokumentu potwierdzającego co najmniej średnie wykształcenie uczestnika szkolenia,
 1. Wymagane dokumenty (umowa – 2 egzemplarze w oryginale, potwierdzenie posiadania minimum wykształcenia średniego) należy złożyć najpóźniej do dnia
 • 2 kwietnia 2021 r.– dla SIOP 1/2021,
 • 14 maja 2021 r. – dla SIOP 2/2021.
 1. Organizator szkolenia poinformuje osoby zarejestrowane w systemie elearningowym o zakwalifikowaniu na szkolenie do dnia:
 • 6 kwietnia 2021 r . – dla SIOP 1/2021,
 • 17 maja 2021 r. – dla SIOP 2/2021.

Informacja rekrutacyjna jest przekazywana wyłącznie drogą elektroniczną (e-mail). W związku z powyższym w umowie należy podać adres e-mail do osoby odpowiedzialnej za skierowanie na szkolenie. Dane podane podczas rejestrowania konta zostaną wykorzystane do wystawienia faktury. W przypadku gdy dane odbiorcy i nabywcy faktury nie są takie same należy taką informację przesłać na adres email: osz@kwpsp.lublin.pl

 

 1. Po otrzymaniu potwierdzenia o rozpoczęciu szkolenia należy dokonać opłaty za szkolenie w wysokości: 1600,- zł. – tytułem:
 • „SIOP 1/2021, 12 kwietnia – 11 maja 2021 r., imię i nazwisko uczestnika”,
 • „SIOP 2/2021, 24 maja – 21 czerwca 2021 r., imię i nazwisko uczestnika ”.

Opłatę za szkolenie należy wnieść na wskazane w Informacji Rekrutacyjnej konto bankowe Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia. Za spełnienie powyższego wymogu uznaje się wpływ środków na rachunek bankowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie.

W szkoleniu mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zakwalifikowane, które wniosły opłatę w określonej wysokości i w terminie. Faktura za szkolenie zostanie wystawiona po dokonaniu wpłaty.

 

ORGANIZACJA SZKOLENIA

Zajęcia dydaktyczne realizowane będą w czasie dwóch zjazdów rozdzielonych dwutygodniową przerwą przeznaczoną na samokształcenie i przygotowanie pracy projektowej – dopuszczającej do egzaminu końcowego.

Terminy realizacji szkolenia:

I. 12-16.04.2021; 4-7.05.2021 r.; 10-11.05.2021 r. (SIOP 1/2021)
II. 24-28.05.2021; 14-18.06.2021 r.; 21.06.2021 r. (SIOP 2/2021)

 

Egzamin końcowy przeprowadzony zostanie w ostatnim dniu szkolenia w formie zdalnej, z wykorzystaniem platformy elearningowej. Zgodnie z założeniami zawartymi w programie szkolenia, egzamin końcowy przeprowadza się w formie pisemnego testu, złożonego z 30 pytań wielokrotnego wyboru z jedną prawidłową odpowiedzią. Egzamin końcowy uznaje się za zaliczony, jeśli zdający zaznaczył minimum 70% prawidłowych odpowiedzi (21 pytań).

W szkoleniu może uczestniczyć maksymalnie 25 osób. W przypadku większej ilości chętnych o zakwalifikowaniu na szkolenie decydować będzie kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby uczestników. – min.5 osób zakwalifikowanych – stosowna informacja zostanie przekazana na adres e-mail.

Informacji związanych z organizacją szkolenia udziela bryg. Sebastian Palonka tel. 81 53 51 292.

Skip to content