Projekt „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ), oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Projekt „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ), oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

Wartość projektu to 217 555 000 PLN, z czego wkład Funduszu Spójności wynosi 184 921 750 PLN. Beneficjentem Projektu jest Komenda Główna PSP, a partnerami są Komendy Wojewódzkie PSP, w tym Komenda Wojewódzka PSP
w Lublinie.

28 grudnia 2016 r. nadbryg. Leszek Suski – Komendant Główny PSP podpisał umowę o dofinansowanie Projektu
z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie reprezentowanym przez Pana Romana Wójcika – Zastępcę Prezesa Zarządu oraz Pana Janusza Topolowskiego – Pełnomocnika p.o. Głównego Księgowego.

Przedmiotem projektu są:

– zakupy sprzętu w zakresie prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych (m. in.: pojazdy do ratownictwa
wysokościowego z drabiną i podnośnikiem, pompy do substancji chemicznych, agregaty prądotwórcze),

– zakupy wyposażenia do realizacji procesu kształcenia w tym symulatorów i trenażerów odzwierciedlających
środowisko pracy ratowników,

– wyposażenie szkół i ośrodków w sprzęt ratowniczo-gaśniczy do szkolenia w zakresie ratowania życia, zdrowia, mienia oraz usuwania skutków katastrof naturalnych, a także wywołanych działalnością człowieka,

– zadania związane z przygotowaniem i zarządzaniem projektem oraz działania informacyjno-promocyjne.

99,68% całkowitej wartości projektu przeznaczone jest na zakup sprzętu.

Realizacja projektu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i osób przebywających na terenie Polski,
a także przyczyni się do poprawy jakości i skuteczności działań ratowniczych, co przełoży się bezpośrednio na zmniejszenie zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska naturalnego.

W ramach Projektu zakupiono w 2018 roku dla województwa lubelskiego agregat prądotwórczy przewoźny o mocy min. 40 kVA na przyczepie dla Komendy Powiatowej PSP w Radzyniu Podlaskim, a Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie został wyposażony w sprzęt dydaktyczny – modułowy wielokontenerowy niestacjonarny symulator do nauki i doskonalenia gaszenia pożarów wewnętrznych.

W IV kw. 2020 r. nastąpi odbiór samochodu z drabiną mechaniczną (SD30) dla Komendy Powiatowej PSP w Lubartowie,  samochodów z drabiną mechaniczną (SD37, SD 40) dla Komendy Miejskiej PSP w Lublinie i Komendy Miejskiej PSP
w Chełmie, a także samochodów z podnośnikiem hydraulicznym SHD 23  dla Komendy Miejskiej PSP w Lublinie
oraz Komendy Miejskiej PSP w Zamościu.

Wartość zakupionego sprzętu w ramach Projektu „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych” dla Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie wynosi 11 563 652 zł

Skip to content