Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej (SIOP) i (SIOPA) – informacje.

Szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej (SIOP, SIOPA).

Szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej (SIOPA).

Szkolenie realizowane jest w formie stacjonarnej i obejmuje 4 kolejne dni zajęć po 8 godzin dziennie (bez zakwaterowania na terenie ośrodka szkolenia) prowadzonych w obiektach dydaktycznych Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Grygowej 8-10 zgodnie z „Programem szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej (szkolenie aktualizujące)”.
Osoby zainteresowane szkoleniem zobowiązane są do dostarczenia:
1)     dwóch egzemplarzy wypełnionej i podpisanej umowy w oryginale;
2)     oryginału, odpisu lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem aktualnego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub specjalistów ochrony przeciwpożarowej,

na co najmniej 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia do tutejszej komendy wojewódzkiej (sekretariat Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, ul. Strażacka 7, 20-012 Lublin). Jeżeli Zlecający ma być Uczestnikiem szkolenia wymagane dane należy powtórzyć w odpowiednim miejscu umowy.

Organizator szkolenia w terminie 10 dni przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia poinformuje osoby zainteresowane o zakwalifikowaniu na szkolenie (Informacja Rekrutacyjna). Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby uczestników.

Za udział w szkoleniu pobierana jest opłata w wysokości 700,00 zł.

Opłatę za szkolenie należy wnieść na wskazane w Informacji Rekrutacyjnej konto bankowe Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie nie później niż na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Za spełnienie powyższego wymogu uznaje się wpływ środków na rachunek bankowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. W szkoleniu mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zakwalifikowane które wniosły opłatę w określonej wysokości i w terminie.

Informacje dotyczące planowanych szkoleń

Przeprowadzenie szkolenia (SIOPA) planowane jest w terminie od 10 października do 13 października 2017 r.

Do dnia 26 września 2017 r. (termin wpływu do Komendy) należy złożyć wymagane dokumenty (umowa, zaświadczenie).

Do dnia 5 października 2017 r. należy uiścić opłatę za szkolenie. Wnoszona opłata powinna zostać opatrzona tytułem: „SIOPA, 10-13.10.2017, imię i nazwisko uczestnika”.

Wyjaśnień dotyczących organizacji szkolenia udzielają mł. bryg. Sebastian Palonka tel. 81 53 51 405 lub naczelnik ośrodka szkolenia.

——————————-

Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej (SIOP).

Szkolenie realizowane jest w formie stacjonarnej i obejmuje dwa zjazdy, rozdzielone co najmniej dwutygodniową przerwą przeznaczoną na samokształcenie i przygotowanie pracy projektowej. Szkolenie organizowane jest bez zakwaterowania i wyżywienia. Każdego dnia przewidzianych jest 8 godzin zajęć prowadzonych w obiektach dydaktycznych Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie przy ul. Grygowej 8-10, zgodnie z „Programem szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej”.
Osoby zainteresowane szkoleniem zobowiązane są do dostarczenia:
1.    dwóch egzemplarzy wypełnionej i podpisanej umowy w oryginale;
2.    oryginału, odpisu lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem dokumentu potwierdzającego wykształcenie co najmniej średnie,
na co najmniej trzy tygodnie (21 dni) przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia do tutejszej komendy wojewódzkiej (sekretariat Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie, ul. Strażacka 7, 20-012 Lublin). Jeżeli Zlecający ma być Uczestnikiem szkolenia wymagane dane należy powtórzyć w odpowiednim miejscu umowy.

Organizator szkolenia w terminie dwóch tygodni (14 dni) przed planowanym rozpoczęciem szkolenia poinformuje osoby zainteresowane o zakwalifikowaniu na szkolenie (Informacja Rekrutacyjna). Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby uczestników.

Za udział w szkoleniu pobierana jest opłata w wysokości 1600 zł.

Opłatę za szkolenie należy wnieść na wskazane w Informacji Rekrutacyjnej konto bankowe Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie nie później niż na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Za spełnienie powyższego wymogu uznaje się wpływ środków na rachunek bankowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie. W szkoleniu mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zakwalifikowane które wniosły opłatę w określonej wysokości i w terminie.

Informacje dotyczące planowanych szkoleń

Przeprowadzenie szkolenia (SIOP) planowane jest w terminie od 13 listopada do 11 grudnia 2017 r. (przerwa na samokształcenie 18 listopada – 3 grudnia 2017 r.)

Wymagane dokumenty (umowa, świadectwo) należy złożyć do dnia 23 października 2017 r. (termin wpływu do Komendy).

Do dnia 8 listopada 2017 r. należy uiścić opłatę za szkolenie. Wnoszona opłata powinna zostać opatrzona tytułem: „SIOP, 13.11-11.12.2017, imię i nazwisko uczestnika”.

Informacji związanych z organizacją szkolenia udziela mł. bryg. Sebastian Palonka tel. 81 53 51 405.

 

Skip to content