IMG 6306

Inauguracja kampanii edukacyjnej „Strażak uczy ratować”.

IMG 630628 kwietnia 2017 roku w godzinach 9:00 – 13:00 w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (ul. Spokojna 4) odbyła się inauguracja kampanii edukacyjnej „Strażak uczy ratować” z zakresu: Zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz bezpiecznych zachowań w obliczu występujących zagrożeń w domu i szkole.

Otwarciu kampanii przewodniczyli: Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk, oraz Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie st. bryg. Grzegorz Alinowski.

Podczas warsztatów szkoleniowych wykład poprowadził Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego PSP st. st. Adrian Ząbek, któremu asystowali Powiatowi Koordynatorzy Ratownictwa Medycznego z Kraśnika  i Świdnika. Uczestnicy warsztatów edukacyjnych „Strażak uczy ratować” w liczbie 20 przedstawicieli Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i Kuratorium Oświaty posiedli wiedzę teoretyczną oraz przeszli praktyczne szkolenie z wykorzystaniem fantomów zakończone wydaniem stosownych zaświadczeń.

Na terenie województwa lubelskiego w okresie od maja 2017 roku do grudnia 2018 roku odbędzie się 150 szkoleń dla 2500 nauczycieli. Warsztaty szkoleniowe w wymiarze 6 godzin zegarowych prowadzone będą na terenie komend powiatowych i miejskich PSP oraz Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie.

Cel główny
    Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie ma na celu zorganizować I edycje kampanii edukacyjnej dedykowanej dla nauczycieli z woj. lubelskiego. Jest to kampania głównie edukacyjna, mająca na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz jej usystematyzowanie w zakresie udzielania pierwszej pomocy, a także wytworzenie w nich pozytywnego nastawienia emocjonalnego, popartego poczuciem własnej skuteczności w tym zakresie.
———————————————————–
Sytuacje zagrożenia życia i zdrowia, które wymagają natychmiastowej interwencji mogą spotkać każdego z nas, wszędzie. Możemy się w nich znaleźć zarówno w roli poszkodowanego jak i osoby, która będzie udzielać pierwszej pomocy. Szkoła jest miejscem, gdzie mogą zdarzyć się różne sytuacje, które będą wymagać udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, dlatego też znajomość zasad jej udzielania może okazać się niezbędna. Środowisko fizyczne szkoły, czyli budynek, jego wyposażenie oraz organizacja zajęć mogą przyczynić się do zagrożenia zdrowia i życia uczniów. Także predyspozycje psychofizyczne uczniów, ich duża mobilność, ciekawość, poszukiwanie wrażeń są czynnikami ryzyka występowania okoliczności, w których udzielenie pierwszej pomocy może być konieczne. W związku z prawdopodobieństwem zaistnienia wypadku w szkole, nauczyciele powinni wykazywać się bardzo dobrą znajomością zagadnień z pierwszej pomocy. Dostępne publikacje badań nt. znajomości zasad pierwszej pomocy wśród nauczycieli, mimo niewielkiej ich liczby, potwierdzają, iż istnieje duża potrzeba kształcenia tej grupy zawodowej w zakresie pomocy przedmedycznej.    
————————————————————
Cele szczegółowe
•    poprawa  jakości udzielania pierwszej pomocy przez nauczycieli oraz zwiększenie poczucia  bezpieczeństwa w szkołach i przedszkolach mieszczących się na terenie woj. lubelskiego.
•    zmniejszenie liczby zgonów oraz niepełnosprawności w wyniku zdarzeń nagłych
w związku z nieudzieleniem, zbyt późnym bądź niewłaściwym udzieleniem pierwszej pomocy przedmedycznej.
•    wykorzystanie wiedzy  o ochronie zdrowia i życia w praktyce codziennej oraz podniesienie poziomu  świadomości zagrożeń powodujących stan zagrożenia życia i zdrowia.
•    podniesienie poziomu wiedzy na temat właściwego sposobu udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia
•    zwiększenie liczby nauczycieli posiadających wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu udzielania pierwszej pomocy, poprzez trening umiejętności praktycznych
•    zwiększenie liczby nauczycieli posiadających poczucie własnej skuteczności w zakresie pierwszej pomocy, poprzez podniesienie poczucia własnych kompetencji.
•    wyzwalanie postawy prospołecznej, prowadzącej do gotowości niesienia pomocy innym poprzez niwelowanie lęku przed udzielenie pierwszej pomocy.
•    uczenie się pracy w zespole, przestrzegania norm i zasad postępowania
•    kształtowanie takich cech jak: wrażliwość, odwaga, rzetelność, wytrwałość i dyscyplina wewnętrzna.

mt_gallery: Inauguracja kampanii edukacyjnej "Strażak uczy ratować".

Tekst i zdjęcia: asp. Tomasz Stachyra KW PSP Lublin.

Skip to content