IMG 6297

10 marca 2017 r. Narada roczna w Komendzie Powiatowej PSP w Rykach.

IMG 629710 marca 2017 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Rykach odbyła się narada służbowa, na której podsumowano działalność komendy w 2016 roku.

 

W naradzie udział wzięli funkcjonariusze i pracownicy cywilni komendy oraz zaproszeni goście:
st. bryg. Grzegorz Alinowski – Lubelski Komendant Wojewódzkiej PSP w Lublinie, Stanisław Jagiełło – Starosta Rycki, Hanna Czerska-Gąsiewska – Przewodnicząca Rady Powiatu, Stanisław Szczepański- członek Prezydium ZOP ZOSP RP w Rykach oraz Burmistrzowie i Wójtowie z terenu powiatu.

Podczas narady Komendant Powiatowy PSP w Rykach – st. bryg. Krzysztof Miłosz, przedstawił w formie prezentacji multimedialnej, najważniejsze zadania realizowane przez komendę w 2016 roku oraz główne zamierzenia na rok bieżący. W swojej informacji komendant podkreślił, że w ub.r. na terenie powiatu ryckiego powstały łącznie 743 zdarzenia, w tym 561 miejscowych zagrożeń, 160 pożarów i 22 alarmy fałszywe. Ponadto siły komendy 24 razy wyjeżdżały na tereny sąsiednich powiatów (teren chroniony). Łącznie w działaniach brało udział 1264 zastępów straży pożarnej- w tym 746 zastępów KP PSP Ryki i 325 OSP. Sprawdza się działalność funkcjonującego już od 10 lat Posterunku PSP w Dęblinie, który w ub.r. brał udział w likwidacji łącznie 207 zdarzeń. 170 interwencji posterunek prowadził samodzielnie, bez konieczności wsparcia przez siły komendy stacjonujące w Rykach. W 2016 roku komenda realizowała także czynności kontrolno-rozpoznawcze w najbardziej zagrożonych obiektach użyteczności publicznej, produkcyjnych i magazynowych, w budynkach zamieszkania zbiorowego oraz na obszarach leśnych. Łącznie skontrolowano 63 obiekty, stwierdzając 109 nieprawidłowości. Najczęściej nieprawidłowości dotyczyły instalacji użytkowych w budynkach, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, zaopatrzenia wodnego do celów ppoż. oraz warunków ewakuacji w budynku. Duży nacisk kładziono w ub.r. na działania edukacyjne, w celu zapoznania mieszkańców z mogącymi wystąpić zagrożeniami oraz nauki bezpiecznych postępowań. W tym celu komenda prowadziła w szkołach oraz podczas festynów i innych imprez z udziałem większej ilości mieszkańców- pogadanki, turnieje edukacyjne i pokazy strażackie. Łącznie na terenie powiatu przeprowadzono 70 takich przedsięwzięć. Komendant podsumował również realizowaną na terenie powiatu akcję profilaktyczną „Czad i ogień. Obudź czujność.” oraz przekazał informację nt. działań edukacyjnych realizowanych w ramach obchodów 60-lecia działalności zawodowej straży pożarnej w Rykach (konkurs z nagrodami w postaci czujek tlenku węgla, wystawa pojazdów i sprzętu pożarniczego historycznego i współczesnego, wydanie okolicznościowej publikacji o działalności komendy). Podczas narady szczegółowo zostały omówione również realizowane przez komendę działania z zakresu poprawy wyszkolenia strażaków-ratowników OSP m.in. przeprowadzono 6 kursów i szkoleń kwalifikacyjnych (uczestniczyło 148 strażaków z 36 jednostek OSP), ćwiczenia zgrywające i narady szkoleniowe (uczestniczyło 649 strażaków z 47 OSP) oraz zawody sportowe  (powiatowy turniej piłki nożnej drużyn strażackich). Omawiając zadania kwatermistrzowsko-finansowe st. bryg. Krzysztof Miłosz podkreślił, że w Rykach będzie realizowana w ramach „Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w lata 2017-2020” budowa nowej siedziby komendy, na większej i lepiej zlokalizowanej działce. Omawiając plany komendy na ten rok, komendant podkreślił, że jednym z najważniejszych zadań będzie wykonanie w tym roku wielobranżowej dokumentacji projektowej i technicznej budowy nowej siedziby KP PSP w Rykach oraz wymiana samochodu na Posterunku PSP.

Lubelski Komendant Wojewódzki PSP zabierając głos na naradzie przedstawił informacje dotyczące realizowanych zadań w 2016 roku przez Państwową Straż Pożarną oraz omówił główne plany i zamierzenia na rok bieżący. Komendant m.in. omówił założenia programu modernizacji służb mundurowych, w ramach którego są już realizowane podwyżki dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych PSP oraz planuje się w naszym województwie budowę dwóch nowych obiektów strażnic i dokończenie wcześniej rozpoczętych inwestycji budowlanych. Przedstawił również planowany zakup wyposażenia dla KM i KP PSP (sprzęt, pojazdy, umundurowanie ochronne), który będzie realizowany dzięki funduszom pochodzącym z programu modernizacyjnego, jak również ze środków pochodzących z programów unijnych. Na zakończenie narady Starosta Rycki przekazał słowa podziękowania Lubelskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP oraz funkcjonariuszom i pracownikom KP PSP w Rykach za efektywną współpracę na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w powiecie ryckim. Szczególne podziękowania starosta kierował za działania, w efekcie których powstanie w najbliższych latach nowa strażnica dla KP PSP Ryki, spełniająca wszystkie obecne wymogi funkcjonalne i użytkowe. Przyczyni się to do poprawy warunków służby i pracy w komendzie i obsługi interesantów oraz ułatwi realizację tak szerokiego zakresu zadań, jakie obecnie spoczywają na Państwowej Straży Pożarnej.

mt_gallery: Narada roczna w Komendzie Powiatowej PSP w Rykach.

tekst i zdjęcia: st. kpt. Jarosław Lasek KP PSP Ryki.

Skip to content