IMG 4380

Narada z funkcyjnymi OSP z terenu powiatu ryckiego.

IMG 4380W dniu 17 marca 2016 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach odbyła się coroczna narada szkoleniowa z udziałem Naczelników OSP, pracowników Urzędów Gmin i Urzędów Miast prowadzących sprawy z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz Komendantów Gminnych Zarządów Gminnych ZOSP RP z terenu powiatu.

W naradzie udział wzięło 65 osób, w tym 48 funkcyjnych OSP.

Podczas narady zostały omówione poniższe zagadnienia tj.:
•    przebieg uroczystości Jubileuszowych OSP w roku 2015 roku,
•    projekt harmonogramu uroczystości strażackich i zawodów z udziałem strażaków OSP w 2016 roku,
•    wnioski dotyczące prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych podczas bardzo dużego pożaru składowiska opon w Rykach przy ul. Janiszewskiej,
•    plan przeprowadzenia uroczystości z okazji 60-lecia ZSP w Rykach oraz stopień realizacji zadań związanych z wydaniem okolicznościowej publikacji dotyczącej PSP i OSP,
•    cel oraz kierunek działań programu ograniczenia liczby ofiar pożarów w latach 2015-2024
ph. „Zgaś ryzyko”,
•    zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas działań ratowniczo-gaśniczych oraz postępowanie w przypadku doznania uszczerbku na zdrowiu w związku z działaniami ratowniczo-gaśniczymi,
•    zmiany w sporządzaniu informacji ze zdarzeń wprowadzonych od 1 stycznia 2016 roku,
•    usuwanie drzew przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w ramach działań ratowniczych w świetle nowych przepisów i zasad,
•    analiza zdarzeń odnotowanych na terenie powiatu ryckiego oraz działalność interwencyjna prowadzona przez jednostki ochrony ppoż. w 2015 roku,
•    ocena przygotowania jednostek OSP do działalności ratowniczej na podstawie wyników inspekcji gotowości operacyjnej OSP przeprowadzonych w 2015 roku,
•    analiza przeprowadzonych w 2015 roku kursów kwalifikacyjnych, szkoleń doskonalących oraz ćwiczeń obiektowych – stan wyszkolenia OSP na koniec 2015 roku,
•    plan pracy dydaktycznej Komendy Powiatowej PSP w Rykach na 2016 rok, przedstawiono nowe zasady organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.

Na zakończenie narady uczestnicy w ramach dyskusji omówili bieżące problemy i sprawy związane z działalnością jednostek OSP.

mt_gallery: Narada z funkcyjnymi OSP z terenu powiatu ryckiego.

tekst/zdjęcia: st. kpt. Jarosław Lasek KP PSP w Rykach.

 

Skip to content