01

Narada roczna oraz uroczystość zdania i przyjęcia obowiązków Komendanta Wojewódzkiego

0129 stycznia 2016 roku z udziałem zastępcy komendanta głównego PSP bryg. Marka Jasińskiego na Zamku Lubelskim w Sali Malarstwa Polskiego XVII-XIX w. odbyła się narada kadry kierowniczej PSP woj. lubelskiego oraz uroczysty apel z okazji zdania i przyjęcia obowiązków lubelskiego komendanta wojewódzkiego PSP oraz zdania obowiązków zastępców lubelskiego komendanta wojewódzkiego PSP.

 

 

 

 

 

W pierwszej części spotkania omówiono realizację zadań przez komórki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie w roku 2015, a także przedstawiono cele i kierunki działania PSP na 2016 r.

Głównym punktem uroczystości była ceremonia zdania i przyjęcia obowiązków lubelskiego komendanta wojewódzkiego PSP, a także zdania obowiązków zastępców lubelskiego komendanta wojewódzkiego PSP.

Odczytano decyzje w sprawie odwołania ze stanowisk zastępców lubelskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, po czym st. bryg. Zbigniew Czępiński oraz st. bryg. Gustaw Włodarczyk złożyli meldunki o zdaniu obowiązków zastępcy lubelskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Nadbryg. Tadeusz Milewski przedstawił przebieg służby st. bryg. Zbigniewa Czępińskiego oraz st. bryg. Gustawa Włodarczyka i podziękował za lata służby na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

Następnie odczytano decyzję w sprawie odwołania nadbryg. Tadeusza Milewskiego i powołania bryg. Grzegorza Alinowskiego na stanowisko lubelskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Zdający oraz przyjmujący obowiązki oddali honory sztandarowi Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie i złożyli stosowne meldunki Zastępcy Komendanta Głównego PSP bryg. Markowi Jasińskiemu .
Z-ca Komendanta Głównego PSP w przemówieniu podziękował dotychczasowemu komendantowi za jego służbę oraz przedstawił nowego komendanta i scharakteryzował przebieg jego służby.

Uroczystość ta odbyła się w obecności wielu znamienitych gości, w tym:
• Pana Krzysztofa Hetmana – posła do Parlamentu Europejskiego
• bryg. Marka Jasińkiego – zastępcy komendanta głównego PSP
• Pana Przemysława Czarnka – wojewody lubelskiego
• Gen. bryg. Wiesława Leśniakiewicza – byłego Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
• Pana Krzysztofa Żuka – Prezydenta Miasta Lublin
• Pani Anny Augustyniak – sekretarz województwa lubelskiego,
• Dh Mariana Starowinka – prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie;
• szefów i przedstawicieli bratnich służb mundurowych oraz dyrektorów i kierowników instytucji współpracujących z PSP.

Nadbrygadier Tadeusz MILEWSKI przygodę z pożarnictwem rozpoczął już w szkole średniej, wstępując do Ochotniczej Straży Pożarnej we Włodawie. W 1980 r. ukończył Wyższą Oficerską Szkołę Pożarniczą w Warszawie i otrzymał tytuł inżyniera pożarnictwa. W 1997 r. ukończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej i uzyskał tytuł magistra inżyniera pożarnictwa. W SGSP w 2000 r. ukończył również studium podyplomowe w zakresie „Zarządzania w stanach zagrożeń”. W 2011 r. w Akademii Obrony Narodowej ukończył „Wyższy Kurs Obronny”.
Po ukończeniu Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej – 1 września 1980 roku podjął służbę w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Bydgoszczy. Od dnia 1 grudnia 1985 roku objął funkcję Komendanta Zawodowej Straży Pożarnej w Szubinie, a z dniem 1 lipca 1992 roku w związku z organizacją struktur Państwowej Straży Pożarnej został powołany na stanowisko Komendanta Rejonowego Państwowej Straży Pożarnej w Szubinie. W wyniku reformy administracyjnej kraju, z dniem 1 stycznia 1999 roku likwidacji uległa Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej w Szubinie. Od tego czasu pełnił obowiązki Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żninie.
Z dniem 15 marca 1999 roku powołany został na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Nakle n/Notecią.
Z dniem 23 lutego 2010 roku powołany został na stanowisko Zastępcy Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, gdzie sprawował nadzór nad przebiegiem inwestycji i remontów realizowanych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa.
Z dniem 24 stycznia 2011 r. został powołany na stanowisko Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie.
Podczas długoletniej służby wielokrotnie uczestniczył i kierował wieloma działaniami ratowniczo-gaśniczymi m.in. jako podchorąży Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej uczestniczył w działaniach ratowniczych podczas wybuchu w Rotundzie w Warszawie, jako oficer ds. operacyjnych Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Bydgoszczy uczestniczył w akcji gaśniczej szybu ropy naftowej w Karlinie. Na szczególne podkreślenie zasługują działania w czasie powodzi, jaka miała miejsce w maju i czerwcu 2010 r.
W 2014 r. jako Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej koordynował działania przeciwpowodziowe prowadzone na terenie powiatów opolskiego, kraśnickiego i puławskiego, dzięki którym udało się obronić zagrożone przerwaniem wały na rzece Wisła.
Organizował także duże przedsięwzięcia operacyjne o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, jak VII Międzynarodowe i XI Ogólnopolskie Manewry Ratownictwa Wysokościowego pk. „Lubelskie 2011″, w których uczestniczyli ratownicy wysokościowi z różnych podmiotów ratowniczych z Polski i Niemiec oraz Międzywojewódzkie Ćwiczenia Ratownicze pk. „Lubelskie 2013″, w których uczestniczyły siły i środki z województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, a także z Białorusi.
W ciągu ponad 35 – letniej służby nadbryg. Tadeusz Milewski był wielokrotnie odznaczany m. in.: Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Złotym za Długoletnią Służbę, Złotą Odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”, Srebrnym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”, Złotym Znakiem Związku OSP, Honorowym Medalem im. Józefa Tuliszkowskiego, Złotym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”.
Komendant Główny PSP pozytywnie rozpatrzył raport nadbryg. Tadeusza Milewskiego w sprawie zwolnienia ze służby w PSP i Decyzją Nr 1361/2015 z dnia 12 grudnia 2015 r. zwolnił go ze służby w PSP z dniem 29 stycznia 2016 r. na podstawie art. 43 ust. 3 pkt 3 ustawy o PSP.

St. bryg. Zbigniew Czępiński 1 sierpnia 1978 r. rozpoczął naukę w b. Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej w Warszawie, przekształconej w Szkołę Główną Służby Pożarniczej, którą ukończył 10 lipca 1982 r. uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa i stopień ppor. poż..
Po ukończeniu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej – 7 września 1982 roku podjął służbę w Zawodowej Straży Pożarnej w Puławach na stanowisku inspektora.
Z Komendą Rejonową Straży Pożarnych a następnie Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą, Komendą Rejonową/Powiatową Państwowej Straży Pożarnej związany był przez 26 lat zajmując kolejno następujące stanowiska służbowe:
– dowódca kompanii,
– D-ca JRG od 1. lipca 1992 r.,
– Zastępca Komendanta Rejonowego PSP od 20.04. 1999 r.,
– Komendant Powiatowy PSP od 1.07.1999 r.
Z dniem 9 września 2008 r. powołany został na stanowisko Zastępcy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, na którym pełnił służbę przez ponad 7 lat – do dnia 29 stycznia 2016 r..

Podczas długoletniej służby kierował wieloma działaniami ratowniczo-gaśniczymi m.in.
– gaszenia pożarów dużych w obrębie kompleksu leśnego „Polesie Wojszyńskie” powiat puławski,
– akcją przeciwpowodziową na terenie powiatu puławskiego w 2001 r.
– dowodził batalionem lubelskim w trakcje akcji przeciwpowodziowej na terenie województwa katowickiego i zielonogórskiego
W ciągu ponad 35 – letniej służby st. bryg. Zbigniew Czępiński był wielokrotnie odznaczany m. in.: Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Złotym za Długoletnią Służbę, Złotą Odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”, Srebrnym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”, Złotym Znakiem Związku OSP, Złotym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”.
Komendant Główny PSP pozytywnie rozpatrzył raport st. bryg. Zbigniewa Czępińskiego w sprawie zwolnienia ze służby w PSP i Decyzją Nr 1306/2015 z dnia 8 grudnia 2015 r. zwolnił go ze służby w PSP z dniem 29 stycznia 2016 r. na podstawie art. 43 ust. 3 pkt 3 ustawy o PSP.

St. bryg. Gustaw Włodarczyk 1 marca 1989 r. podjął służbę w Zawodowej Straży Pożarnej w Łęcznej. Od dnia 01.07.1992 r., po reorganizacji struktur Straży Pożarnej pełnił służbę na stanowiskach: dowódca zastępu i dowódca zmiany w JRG PSP w Łęcznej.
Od dnia 01 stycznia 1999 r. pełnił służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Łęcznej. Z dniem 01.07 2002 r. powierzono mu obowiązki zastępcy komendanta powiatowego PSP, a z dniem 1 lipca 2003 r. powołany został na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Łęcznej.
Z dniem 5 września 2007 r. został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Lubartowie, a z dniem 28.11.2008 r. na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Lubartowie.
Od dnia 1 lipca 2010 r. pełnił służbę na stanowisku Zastępcy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie.
St. bryg. Gustaw Włodarczyk koordynował działania przeciwpowodziowe prowadzone na terenie województwa lubelskiego w 2010 i 2014 roku. Ponadto kierował działaniami ratowniczymi m.in. podczas pożaru w Muzeum Państwowym na Majdanku w Lublinie w roku 2010 r., pożaru szpitala w Lublinie w roku 2010 r., pożaru budynku komunalnego w Białej Podlaskiej w 2011 r. Był współorganizatorem Międzynarodowych Manewrów Ratownictwa Wysokościowego pn. „Lubelskie-2011”. Zajmował się organizacją i kierowaniem Operacją Wojewódzką zabezpieczenia Turnieju „EURO-2012” na terenie województwa lubelskiego. St. bryg. Gustaw Włodarczyk był zaangażowany we współpracę z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych poprzez nadzorowanie organizacji szkoleń oraz ćwiczeń zgrywających służb ratowniczych.
W czasie ponad 30 – letniej służby st. bryg. Gustaw Włodarczyk był wielokrotnie odznaczany m.in.: Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę,
Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej, Złotym Znakiem Związku
i Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju.

 

Bryg. mgr inż. Grzegorz Alinowski w 1988 r. podjął studia inżynierskie w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, a w 1993 r. na tej samej uczelni studia magisterskie, które ukończył w 1995 roku. Ponadto w 2010 r. ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych „Bezpieczeństwo Wewnętrzne Państwa”.
01.05.1992 r. rozpoczął służbę jako oficer w Zawodowej StrażyPożarnej w Lublinie.
Kolejne etapy drogi służbowej to:
01.07.1992 – 31.08.1995 -Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Nr 1 Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, dowódca kompanii, dowódca zmiany
01.09.1995 – 01.06.1998 – Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, oficer, kierownik samodzielnej sekcji.
02.06.1998 – 31.12.1998 – Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, zastępca dowódcy JRG, dowódca JRG.
01.01.1999 – 02.04.2006 – Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2.
03.04.2006 – 31.07.2013 – Urząd Miasta Lublin, zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego.
01.08.2013 – 31.08.2014 – Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, Naczelnik Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego.
01.09.2014 – 15.03.2015 – Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2.
16.03.2015 – 29.01.2016 – Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 4.

Z dniem 30 stycznia 2016 roku został powołany na stanowisko Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

 

mt_gallery:Narada roczna oraz zdanie i przyjęcie obowiązków Komendanta Wojewódzkiego PSP

Skip to content