przedszkol

Przedszkola w Szkołach.

przedszkolW dniu 3 czerwca 2015 roku w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej PSP w Zamościu odbyła się konferencja, poświęcona zmianom przepisów dotyczących dalszego funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 

Konferencji przewodniczył bryg Mirosław Michoński Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Zamościu. Działające obecnie oddziały przedszkolne, z dniem 01 września 2016 z mocy prawa przekształcą się w przedszkola. Przekształcenie oddziału w przedszkole, winno być poprzedzone uzyskaniem pozytywnej opinii właściwego komendanta PSP tj. Komendanta Miejskiego PSP w Zamościu.
    W trakcie konferencji przybliżono wymagania jakie zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej (Dz. U. z 2015, poz. 20).
    Należy zauważyć, że zmiany przepisów wynikają z potrzeby uporządkowania kwestii bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych. Często zdarzało się, że oddziały przedszkole zorganizowane w szkołach podstawowych usytuowane były np. na I czy II piętrze budynku, z dala od wyjść ewakuacyjnych na zewnątrz. Dzieci uczące się w oddziałach przedszkolnych najczęściej są w wieku od 3 do 5 lat, dlatego też wymagają zapewnienia szczególnych warunków bezpieczeństwa, w tym odpowiednich długości dojść ewakuacyjnych (długości korytarzy). Przepisy dotyczące bezpieczeństwa w tym pożarowego jakie nastąpiły w 2002 (warunki techniczne) oraz 2003 (ochrona przeciwpożarowa), spowodowały zaostrzenie wymagań w tym zakresie. Przedmiotowe rozporządzenie stanowi formę złagodzenia wymagań przepisów przeciwpożarowych jakie stawia sie budynkom zaliczonym do bardzo „wymagającej” kategorii zagrożenia ludzi ZL II tj. budynków przeznaczonych do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się. Dzieci z uwagi na wiek, jak również z uwagi na możliwość radzenia sobie w sytuacji zagrożenia zalicza się właśnie do takiej grupy.
    Zmiany w zasadzie nie dotyczą szkół, w których funkcjonuje jeden oddział przedszkolny, a nie przewiduje sie korzystania dzieci z pomieszczeń towarzyszących typu szatnia, stołówka czy sala gimnastyczna. Ograniczenia dla takich szkół to: funkcjonowanie oddziału na parterze, budynek wykonany z elementów nie rozprzestrzeniających ognia,  przewidziany dla nie więcej niż 25 przedszkolaków. Więcej wymagań pojawia się gdy
w szkole funkcjonuje więcej oddziałów, a najwięcej gdy te oddziały lub pomieszczenia towarzyszące są usytuowane na kondygnacjach innych niż parter.
    Konferencja skierowana była do wójtów, burmistrzów czyli organów prowadzących szkoły, pracowników gminnej administracji odpowiedzialnych za inwestycje oraz dyrektorów szkół. Nadrzędnym celem konferencji było uczulenie na sprawy bezpieczeństwa, podjecie właściwych działań i zamierzeń na następny rok, tak by podczas przekształcaniu oddziałów
w przedszkola nie występowały dodatkowe utrudnienia.

tekst/zdjęcia: mł. bryg. Andrzej Szozda KM PSP Zamość.

mt_gallery: Konferencja 2015.06.03. KM PSP Zamość.

Skip to content