SAM 1539

Wypadek samochodu ratowniczo-gaśniczego w miejscowości Krępiec.

SAM 1539W dniu 24 lutego 2015 r. w woj. lubelskim, w miejscowości Krępiec (powiat Świdnik) doszło do niebezpiecznego w skutkach zdarzenia z udziałem zastępu straży pożarnej.

Od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków.
W całym kraju od początku 2015 roku Państwowa Straż Pożarna odnotowała ponad 3500 takich pożarów.

 Po okresie zimowym trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. W rozprzestrzenianiu ognia pomaga silny wiatr. Niejednokrotnie w takich warunkach, gdzie pożary bardzo często wymykają się spod kontroli ludzie tracą dobytek całego życia. Co roku w pożarach wywołanych wypalaniem traw giną ludzie, przypadkowe osoby oraz Strażacy.

W województwie lubelskim od początku roku do 24 lutego strażacy wyjeżdżali już ponad 570 razy do pożarów traw, łąk i nieużytków.

W dniu 24 lutego br. w woj. lubelskim w miejscowości Krępiec (powiat Świdnik) doszło do niebezpiecznego w skutkach zdarzenia z udziałem zastępu straży pożarnej jadącego do pożaru traw, gdzie w pożarze zagrożone były budynki gospodarcze. Chcąc uniknąć zderzenia z innym pojazdem kierowca samochodu ratowniczo-gaśniczego zjechał z drogi i samochód dachował. W wyniku tego zdarzenia poszkodowani zostali trzej strażacy. Pomocy uwięzionemu w kabinie kierowcy i pozostałym strażakom udzielili strażacy jadący do tego samego pożaru – drugim samochodem. To zdarzenie pokazuje jak katastrofalne mogą być w skutkach – nieodpowiedzialne podpalanie traw i nieużytków. Ogień to żywioł. Zdarza się, że w starciu z nim giną także osoby wyszkolone w walce z płomieniami.
W tym przypadku strażacy mogli zginąć już w trakcie dojazdu do miejsca pożaru. Strażacy zaangażowani w akcję gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków, w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia i mienia ludzkiego w innym miejscu. Może się zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi nie dojadą z pomocą tam, gdzie będą naprawdę niezbędni!

Apelujemy.
WYPALANIE TRAW JEST NAPRAWDĘ NIEBEZPIECZNE, ALE TEŻ NIEDOZWOLONE!
Ci, którzy mimo wszystko chcą ryzykować, muszą również liczyć się z konsekwencjami  
O tym, że postępowanie takie jest niedozwolone mówi m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art. 131: „Kto…wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary… – podlega karze aresztu albo grzywny”.
Art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.); „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
1. rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
2. korzystania z otwartego płomienia,
3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.
Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: Art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z późn. zm.) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł. Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.
W walkę ze zjawiskiem wiosennego wypalania traw włączyła się  także Unia Europejska. Założenia polityki rolnej UE regulują między innymi zagadnienia ochrony środowiska w rolnictwie. Jednym z narzędzi umożliwiających dokonywanie pozytywnych przemian w tym sektorze jest system dopłat bezpośrednich. Ta forma wsparcia unijnego, zobowiązuje użytkownika gruntów do ich utrzymania zgodnie z normami tzn. w dobrej kulturze rolnej – art. 7 ust. 1 pkt 2a Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051 z późn. zm.).  
W ślad za Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, należy stwierdzić że wypalanie traw jest nie dość, że środowiskowo szkodliwe, ale także surowo zabronione. Za wypalanie traw grożą, oprócz kar nakładanych np. przez policję czy prokuraturę, także dotkliwe kary finansowe nakładane przez Agencję w postaci zmniejszenia od 5 do 25%, a w skrajnych przypadkach nawet odebrania, należnej wysokości wszystkich rodzajów dopłat bezpośrednich za dany rok. 

tekst: asp. Tomasz Stachyra KW PSP Lublin

zdjęcia: st. ogn. Dariusz Antoszak KW PSP Lublin

mt_gallery: Wypadek samochodu ratowniczo-gaśniczego Krępiec.

 

Skip to content