IMG 2087

Narada roczna w Komendzie Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej.

IMG 2087Dnia 21 stycznia 2015 r. w Komendzie Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej miała miejsce narada służbowa poświęcona podsumowaniu roku 2014.

 

   Na naradę przybyli st. bryg. Tadeusz Milewski – Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie, ks. Roman Sawczuk – Diecezjalny Kapelan Strażaków, delegacja strażaków z Brześcia pod przewodnictwem ppłk Mikołaja Kuźmickiego – Naczelnika Wydziału Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Brześciu na Białorusi, dh Tadeusz Szyszko – Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddz.Woj. ZOSP RP w Lublinie, Alina Bujnowska – przedstawiciel, Specjalista w WFOŚiGW w Lublinie. Na naradzie obecna była liczna grupa samorządowców z Janem Bajkowskim Wicestarostą Bialskim i Dariuszem Stefaniukiem Prezydentem Miasta Biała Podlaska na czele. Obecni byli także szefowie służb mundurowych, działających na terenie powiatu.
    Naradę otworzył i gości powitał st. bryg. Zbigniew Łaziuk – Komendant Miejski PSP. Następnie jako pierwszy zabrał głos mł. bryg. Marek Chwalczuk – Zastępca Komendanta Miejskiego, który zreferował zadania wykonywane przez służby przez niego nadzorowane: Wydział Operacyjny, Sekcja Kontrolno-Rozpoznawcza i Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze. Oto kilka ważniejszych tez tego wystąpienia:
   Na obszarze miasta Białej Podlaskiej i Powiatu Bialskiego w 2014 roku zanotowano ogółem 1388 zdarzeń tj. o 202 mniej niż w roku poprzednim z czego :
 557 pożarów, w tym (509 pożarów małych, 47 pożarów średnich, 1 pożar duży),
 814 miejscowych zagrożeń,
 17 alarmów fałszywych.
  W rozbiciu na poszczególne Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze procentowa ilość zdarzeń przedstawia się następująco:
JRG Biała Podlaska        55%,
JRG Małaszewicze         22%
JRG Międzyrzec Podlaski    23%.
   W rozbiciu na skutki:
314 zdarzeń dotyczyło działań związanych  z usuwaniem skutków opadów deszczu, śniegu, silnych wiatrów i przyborem wód,
297 związanych było z usuwaniem zdarzeń na drogach i szlakach kolejowych.
Najwięcej zdarzeń  zanotowano w marcu 160, najmniej 70 w lutym.
Podczas likwidacji zdarzeń na terenie powiatu bialskiego i miasta Biała Podlaska stwierdzono:
19 ofiar śmiertelnych, w tym (4 w pożarach i 15 w miejscowych zagrożeniach),
228 rannych.
Przeszkolono 249 strażaków OSP, w tym 146 na szkoleniu podstawowym strażaków ratowników OSP oraz 103 na szkoleniu z ratownictwa technicznego,
Zorganizowano ćwiczenia zgrywające jednostek KSRG na obiektach Szkoły Podstawowej w Leśnej Podlaskiej, Stacji Paliw w Rokitnie, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej, Szpitala Powiatowego w Międzyrzecu Podlaskim, Terminala Kontenerowego w Małaszewiczach, Przeprowadzono ćwiczenia zgrywające zdarzenie chemiczne z podmiotami ratowniczymi Białorusi i siłami KSRG powiatu w miejscowości Kobylany,
Przeprowadzono we współdziałaniu z KW PSP w Lublinie ćwiczenia aplikacyjne podmiotów ratowniczych powiatu i LBO w zakładzie dużego ryzyka Terminalu GASPOL i Aleksandra w Małaszewiczach oraz ćwiczenia manewrowe na terminalu AGROSTOP również w Małaszewiczach,
Udział zastępu GCBARt w Międzynarodowych praktycznych ćwiczeniach zgrywających w zakładzie „BIEL-LINKO”, produkującym materiały budowlane z tworzyw sztucznych w Brześciu na terenie Białorusi,
W roku 2014 funkcjonariusze Komendy Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej przeprowadzili ogółem 80 czynności kontrolno – rozpoznawczych w nadzorowanych zakładach, w tym: 48 kontroli podstawowych, 31 odbiorowych, 1 sprawdzającą,
Kontrolami objęto łącznie 178 obiektów.
Po przeprowadzonych 31 odbiorach technicznych obiektów przed przystąpieniem do ich użytkowania wydano ogółem 31 opinii, w tym 25 pozytywnych i 6 ze sprzeciwem, z uwagami i zastrzeżeniami – przekazując do wiadomości Powiatowym Inspektorom Nadzoru Budowlanego oraz Wydziałom Architektury i Budownictwa i Wydziałom Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w powiatach.  
Wydano 114 opinii w sprawie: punktów przedszkolnych, hoteli, obiektów wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży, przedszkoli, imprez masowych, świetlic środowiskowych, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i miejscowych planów zagospodarowania gmin.

    Następnie głos zabrał st. bryg. Zbigniew Łaziuk i zreferował zadania, jakie Komenda zrealizowała w zakresie Sekcji Organizacyjno-Kadrowej, Wydziału Logistyki i Sekcji Finansów. Poniżej najważniejsze sprawy z tego zakresu:
W 2014 r. ze służby w PSP odeszło 8 strażaków. Na ich miejsce zatrudniono 5 osób do służby przygotowawczej, oraz 3 absolwentów szkół pożarniczych.
   W ramach działalności szkoleniowej dla funkcjonariuszy Komendy zorganizowano:
szkolenie i egzamin z obsługi i konserwacji agregatów prądotwórczych, które ukończyło 34 strażaków PSP;
szkolenia i egzamin w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej dla 46 strażaków PSP;
   W dniu 10 maja 2014 r. Komenda była współorganizatorem głównych strażackich uroczystości związanych z Ogólnopolskimi Obchodami Dnia Strażaka i Jubileuszem 140-lecia Bialskiej Straży Pożarnej, połączonych z nadaniem sztandaru Komendzie Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej. Obchody te odbyły się na Pl. Wolności w naszym mieście Biała Podlaska. Z okazji jubileuszu 140-lecia Bialskiej Straży Pożarnej została wydana monografia oraz okolicznościowy medal, upamiętniający to wydarzenie. Było to ogromne przedsięwzięcie organizacyjno – logistyczne. Zaangażowany był, można powiedzieć, cały powiat i miasto Biała Podlaska. Zaangażował się również Lubelski Komendant Wojewódzki PSP, jak również Komendanci Miejscy i Powiatowi PSP z terenu naszego województwa.
Ponadto tradycyjnie już w miesiącu maju Komenda nasza była współorganizatorem powiatowych obchodów „Dnia Strażaka”, połączonych z XV Pielgrzymką strażaków powiatu bialskiego do Sanktuarium Męczenników Podlaskich w Pratulinie. W obchodach tych uczestniczyli przedstawiciele jednostek OSP z terenu Powiatu Bialskiego, miasta Biała Podlaska jak również funkcjonariusze z naszej Komendy.
Podczas majowych obchodów „Dnia Strażaka” na wyższe stopnie służbowe awansowano 22 strażaków, medalem „Za długoletnią służbę” odznaczono 5 strażaków, odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” wyróżniono 3 strażaków, a medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” – 20 strażaków Komendy Miejskiej.
W listopadzie ub. roku Komenda nasza otrzymała zestaw hydraulicznego sprzętu ratowniczego LUKAS, zakupionego przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie.
Na początku roku 2014 dzięki staraniom Z-cy D-dcy JRG w Międzyrzecu Podl. st. kpt. Pawła Jakubowicza firma WIPASZ z Międzyrzecu Podlaskiego, którego dyrektorem jest były Burmistrz Międzyrzeca Pan Stanisław Lesiuk, przekazała Komendzie przenośne działko wodno – pianowe, a dzięki staraniom D-dcy JRG w Małaszewiczach mł. bryg. Szymona Semeniuka i życzliwości sponsorów zewnętrznych z okolic Małaszewicz Komenda wzbogaciła się o lekką przyczepkę samochodową.
W roku 2014 Komenda współpracowała w różnych sytuacjach ze służbami z terenu działania KM. Współpraca ta ukierunkowana jest zawsze na rzecz lepszego komfortu życia mieszkańców w zakresie ich poczucia bezpieczeństwa. Komendant podziękował obecnym na naradzie przedstawicielom tych służb za wkład i zaangażowanie na rzecz ratowania mienia i życia mieszkańców.
Podziękowania zostały skierowane również do władz samorządowych za dbałość o sprawy ochrony ppoż. na terenie swoich samorządów, jak również za dobrą współpracę z KM PSP i wsparcie w różnym zakresie, a zwłaszcza finansowe naszej Komendy.
Za wsparcie duchowe i gotowość służenia podziękowania przekazano kapelanom na ręce obecnego na naradzie ks. Kapelana Romana Sawczuka.

   Następnie Komendant nakreślił cele i kierunki na rok 2015:
Kontynuowanie wdrażania ratownictwa specjalistycznego na poziomie podstawowym w jednostkach OSP KSRG,
Organizowanie szkoleń dla druhów OSP – wg potrzeb – a co najmniej dla dowódców OSP.
Zorganizowanie dla funkcjonariuszy Komendy kursu specjalistycznego obsługi i eksploatacji podnośników,
Zorganizowanie ćwiczeń zgrywających jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego rozszerzone o udział w nich strażaków z Brześcia,
Rozwijanie współpracy z naszymi partnerami z krajów ościennych.
Poszukiwanie w dalszym ciągu pomysłu na zmodernizowanie naszego Stanowiska Kierowania i łączności zarówno przewodowej, jak i radiowej oraz systemu informatycznego.
Problemem są nie energooszczędne obiekty Komendy. W związku z tym będziemy poszukiwać środków na ich termomodernizację. Jeżeli będzie taka możliwość, będziemy starali się je pozyskać.
Na zakończenie Komendant poinformował o zrealizowaniu projektu pn. „Zakup dwóch samochodów do przewozu ratowników i sprzętu oraz dwóch łodzi ratunkowych z silnikami”. W ramach tego projektu zakupiono dwa samochody Volkswagen Caravelle i dwie łodzie ratunkowe z silnikami. Zakup ten sfinansowany był w połowie przez WFOŚiGW oraz przez Starostę Bialskiego, Prezydenta Miasta Biała Podlaska i przez burmistrzów i wójtów z terenu Powiatu Bialskiego. Komendant złożył podziękowanie wszystkim, którzy zaangażowali się w to przedsięwzięcie, wręczając okolicznościowe grawertony.
   Dzięki bardzo dobrej współpracy z Komendą Wojewódzką PSP w Lublinie, Panem Starostą Bialskim, Panem Prezydentem Miasta Biała Podlaska oraz samorządami powiatu bialskiego zadania ustawowe nałożone na Komendę były prawidłowo realizowane.

Na zakończenie narady głos zabrali zaproszeni goście.

tekst/zdjęcia: mł. bryg. Mirosław Byszuk KM PSP Biała Podlaska.

mt_gallery: Narada roczna KM PSP Biała Podlaska.

 

Skip to content