IMG 0016

Zakończenie Szkolenia Uzupełniającego Strażaka Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie.

IMG 0016W dniu 20 listopada 2014 r. o godz. 13.00 w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP przy ul. Grygowej 10 odbyło się uroczyste Zakończenie Szkolenia Uzupełniającego Strażaka Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej realizowane przez Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z wykorzystaniem bazy dydaktycznej i kadry dydaktycznej Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie w latach 2010 – 2014.

 

  W uroczystym zakończeniu Szkolenia Uzupełniającego Strażaka Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej udział wzięli: Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Gustaw Włodarczyk, Zastępca Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie st. bryg. Sławomir Wojta, Naczelnik Wydziału Kształcenia Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie bryg. Robert Wolański, Naczelnik Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie st. bryg. Sławomir Galiński wraz z kadrą dydaktyczną.

  Podczas uroczystości 30 uczestnikom szkolenia wręczono awanse na wyższy stopień służbowy. Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Gustaw Włodarczyk podziękował absolwentom szkolenia za wkład pracy w trakcie nauki oraz pogratulował wszystkim wyróżnionym. Zastępca  Komendanta Szkoły Aspirantów PSP st. bryg. Sławomir Wojta podziękował kadrze dydaktycznej Ośrodka Szkolenia KW PSP w Lublinie za współpracę i  włożony trud w procesie kształcenia funkcjonariuszy PSP woj. lubelskiego. Dokonano również podsumowania ostatnich 4 lat funkcjonowania Ośrodka Szkolenia KW PSP w Lublinie (zestawienie działalności szkoleniowej poniżej).

Działalność szkoleniowa Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie w latach 2010-2014.
W latach 2010-2014 w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przeprowadzono następujące szkolenia:
– szkolenie podstawowe strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej 1 kurs 28 absolwentów;
– szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej 11 kursów, 246 absolwentów, w tym branżowe dla Lasów Państwowych, Policji;
– szkolenie specjalistyczne w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego dla podoficerów PSP 3 kursy, 76 absolwentów;
– szkolenie specjalistyczne kierowców-operatorów samochodów z drabiną mechaniczną 2 kursy, 42 absolwentów;
– szkolenie specjalistyczne obsługi i eksploatacji samojezdnych podestów ruchomych (podnośników pożarniczych bądź drabin mechanicznych z platformą roboczą) 3 kursy, 83 absolwentów;
– szkolenie napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych (butli aparatów sprzętu ochrony układu oddechowego) 3 kursy, 92 absolwentów;
– szkolenie obsad stanowisk kierowania PSP 4 kursy, 114 absolwentów;
– szkolenie dla strażaków KSRG z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 54 kursy, 2370 absolwentów;
– szkolenie stermotorzystów 3 kursy, 75 absolwentów;
– szkolenie hakowego sygnalisty 1 kurs, 20 absolwentów;
– szkolenie z zakresu pracy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych oraz posługiwania się ratowniczym sprzętem mechanicznym i zestawami hydraulicznymi realizowane dla funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej;
– szkolenie z zakresu pracy w ubraniach gazoszczelnych i chemoodpornych dla funkcjonariuszy policji z pododdziałów antyterrorystycznych i prewencji,
– szkolenia uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej zgodnie z odrębnym wykazem.
  Od lutego 2013 roku wprowadzono nową formułę szkolenia przygotowującego do wykonywania zawodu strażaka w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz w innych jednostkach ochrony przeciwpożarowej. Wprowadzono też nowy program takiego szkolenia trwającego 95 dni szkoleniowe. Program ten zastąpił dotychczasowe dwa programy szkolenia, to jest szkolenia podstawowego strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej i szkolenia uzupełniającego strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej. Realizację tego nowego jednoetapowego szkolenia przewidziano w Szkołach Państwowej Straży Pożarnej.
  W swojej dalszej działalności Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej skupi się na realizacji szkoleń specjalistycznych dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej. Szkoleń na poziomie podstawowym z poszczególnych dziedzin ratownictwa oraz doskonaleniem zawodowym dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej, w tym w szczególności realizując testy i ćwiczenia z wykorzystaniem ścieżki treningowej komory dymowej, jak też w planowanym do uruchomienia w 2015 roku trenażerze do nauki i doskonalenia gaszenia pożarów wewnętrznych z komorą rozgorzeniową. Realizowane mają być też szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

tekst/zdjęcia: asp. Tomasz Stachyra KW PSP Lublin.

mt_gallery: Zakończenie szkolenia 2014.11.20.

Skip to content