SAM 1228

25.08.2014 – 20.11.2014 – Szkolenie Uzupełniające Strażaka Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej.

SAM 122825 sierpnia 2014 r. na terenie Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie rozpoczęło się Szkolenie Uzupełniające Strażaka Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej.

    

        Szkolenie rozpoczął uroczysty apel, w którym uczestniczył Lubelski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Tadeusz Milewski. Uczestnicy szkolenia wysłuchali stosownych rad w zakresie owocnej pracy i  nauki oraz życzenia pozytywnych wyników na egzaminie końcowym. Na przedmiotowym szkoleniu uczestniczy 30 funkcjonariuszy jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu woj. lubelskiego. Zakończą oni szkolenie egzaminem w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie 17- 20 listopada 2014r.
     Celem szkolenia uzupełniającego jest przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu strażaka, na stanowiskach przewidzianych dla podoficerów Państwowej Straży Pożarnej oraz na stanowiskach równorzędnych w jednostkach ochrony przeciwpożarowej.
     Przygotowanie zawodowe uzyskane w wyniku realizacji procesu kształcenia uprawnia do podejmowania pracy zawodowej w:
– jednostkach organizacyjnych PSP, w tym przede wszystkim w jednostkach ratowniczo-gaśniczych,
– innych jednostkach ochrony przeciwpożarowej, z wyłączeniem ochotniczej straży pożarnej i związku ochotniczych straży pożarnych.

Na kwalifikacje zawodowe absolwenta szkolenia uzupełniającego składają się:
a) w sferze wiedzy, znajomość: zagrożeń pożarowych i wybuchowych, mechanizmów rozwoju pożaru i czynników sprzyjających jego rozprzestrzenianiu się, zasad eksploatacji i obsługi wyposażenia technicznego wykorzystywanego przez jednostki ratowniczo-gaśnicze, etapów wypracowywania decyzji podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, zasad kierowania akcjami ratowniczo-gaśniczymi w ramach zastępu, psychologicznych aspektów działań ratowniczych, w tym psychologicznych aspektów dowodzenia,
b) w sferze umiejętności zawodowych, umiejętność: przeprowadzania rozpoznania, organizowania ewakuacji zagrożonych ludzi, zwierząt i mienia, eksploatacji i obsługi sprzętu gaśniczego i ratowniczego, organizowania działań ratowniczo-gaśniczych na poziomie interwencyjnym w ramach zastępu, kierowania działaniami ratowniczo-gaśniczymi na poziomie interwencyjnym w ramach zastępu, wypełniania dokumentacji kierujacego działaniami ratowniczymi na poziomie interwencyjnym, obsługi programów komputerowych wykorzystywanych w powiatowych/miejskich stanowiskach kierowania,
c) w sferze motywacyjnej, postaw: poszanowania prawa i obowiązków służbowych, zdyscyplinowania, odporności na stres, chęci do ustawicznego doskonalenia się, gotowości do działania, solidarności i koleżeństwa, poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego, poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i ratowników, poszanowania zasad etyki zawodowej. 

tekst: asp. Tomasz Stachyra KW PSP Lublin

zdjęcia: st. sekc. Marek Lipski KW PSP Lublin.

mt_gallery: Rozpoczęcie szkolenia 25.08.2014 - 20.11.2014.

Skip to content