SAM 0684

Zakończenie Szkolenia Uzupełniajacego Strażaka Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej.

SAM 068418 czerwca 2014 roku uroczystym apelem zakończyło się Szkolenie Uzupełniające Strażaka Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej.

     W dniach 17-18.06.2014 odbyły się egzaminy z części teoretycznej i praktycznej. Najwyższą średnią uzyskali: Dudziak Piotr, Gierach Krzysztof, Janiszewski Kajetan, Watras Przemysław (oceny i wyniki końcowe poniżej w galerii).
     W uroczystym wręczeniu świadectw uczestniczył Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Gustaw Włodarczyk. Pogratulował uczestnikom szkolenia zdanych egzaminów, życząc jednocześnie dalszych sukcesów w podnoszeniu umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Przy tej okazji podziękował również kadrze szkolącej  za wysiłek włożony w przeprowadzenie skutecznego szkolenia oraz kursantom za udział w akcji przeciwpowodziowej na terenie powiatu opolskiego.
     Celem szkolenia uzupełniającego było przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu strażaka, na stanowiskach przewidzianych dla podoficerów Państwowej Straży Pożarnej oraz na stanowiskach równorzędnych w jednostkach ochrony przeciwpożarowej.
     Przygotowanie zawodowe uzyskane w wyniku realizacji procesu kształcenia uprawnia do podejmowania pracy zawodowej w:
– jednostkach organizacyjnych PSP, w tym przede wszystkim w jednostkach ratowniczo-gaśniczych,
– innych jednostkach ochrony przeciwpożarowej, z wyłączeniem ochotniczej straży pożarnej i związku ochotniczych straży pożarnych.
Na kwalifikacje zawodowe absolwenta szkolenia uzupełniającego składają się:
a) w sferze wiedzy, znajomość: zagrożeń pożarowych i wybuchowych, mechanizmów rozwoju pożaru i czynników sprzyjających jego rozprzestrzenianiu się, zasad eksploatacji i obsługi wyposażenia technicznego wykorzystywanego przez jednostki ratowniczo-gaśnicze, etapów wypracowywania decyzji podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, zasad kierowania akcjami ratowniczo-gaśniczymi w ramach zastępu, psychologicznych aspektów działań ratowniczych, w tym psychologicznych aspektów dowodzenia,
b) w sferze umiejętności zawodowych, umiejętność: przeprowadzania rozpoznania, organizowania ewakuacji zagrożonych ludzi, zwierząt i mienia, eksploatacji i obsługi sprzętu gaśniczego i ratowniczego, organizowania działań ratowniczo-gaśniczych na poziomie interwencyjnym w ramach zastępu, kierowania działaniami ratowniczo-gaśniczymi na poziomie interwencyjnym w ramach zastępu, wypełniania dokumentacji kierujacego działaniami ratowniczymi na poziomie interwencyjnym, obsługi programów komputerowych wykorzystywanych w powiatowych/miejskich stanowiskach kierowania,
c) w sferze motywacyjnej, postaw: poszanowania prawa i obowiązków służbowych, zdyscyplinowania, odporności na stres, chęci do ustawicznego doskonalenia się, gotowości do działania, solidarności i koleżeństwa, poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego, poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i ratowników, poszanowania zasad etyki zawodowej. 

tekst: mł. asp. Tomasz Stachyra KW PSP Lublin

zdjęcia: mł. bryg. Tomasz Baran OSZ KW PSP Lublin

mt_gallery: Zakończenie SUS.

Skip to content