IMG 6547

Szkolenie Uzupełniajace Strażaka Jednostek Ochrony Przeciwpozarowej.

IMG 654724 marca br. na terenie Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie rozpoczęło się Szkolenie Uzupełniające Strażaka Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej.

Szkolenie rozpoczął uroczysty apel, w którym uczestniczył Lubelski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Tadeusz Milewski. Uczestnicy szkolenia otrzymali stosowne rady w zakresie owocnej pracy i  nauki oraz życzenia pozytywnych wyników na egzaminie końcowym. Na przedmiotowym szkoleniu uczestniczy 30 funkcjonariuszy jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu woj. lubelskiego. Zakończą oni szkolenie egzaminem w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie 17 i 18 czerwca br.

Celem szkolenia uzupełniającego jest przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu strażaka, na stanowiskach przewidzianych dla podoficerów Państwowej Straży Pożarnej oraz na stanowiskach równorzędnych w jednostkach ochrony przeciwpożarowej.

Przygotowanie zawodowe uzyskane w wyniku realizacji procesu kształcenia uprawnia do podejmowania pracy zawodowej w:

– jednostkach organizacyjnych PSP, w tym przede wszystkim w jednostkach ratowniczo-gaśniczych,

– innych jednostkach ochrony przeciwpożarowej, z wyłączeniem ochotniczej straży pożarnej i związku ochotniczych straży pożarnych.

Na kwalifikacje zawodowe absolwenta szkolenia uzupełniającego składają się:

a) w sferze wiedzy, znajomość: zagrożeń pożarowych i wybuchowych, mechanizmów rozwoju pożaru i czynników sprzyjających jego rozprzestrzenianiu się, zasad eksploatacji i obsługi wyposażenia technicznego wykorzystywanego przez jednostki ratowniczo-gaśnicze, etapów wypracowywania decyzji podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, zasad kierowania akcjami ratowniczo-gaśniczymi w ramach zastępu, psychologicznych aspektów działań ratowniczych, w tym psychologicznych aspektów dowodzenia,

b) w sferze umiejętności zawodowych, umiejętność: przeprowadzania rozpoznania, organizowania ewakuacji zagrożonych ludzi, zwierząt i mienia, eksploatacji i obsługi sprzętu gaśniczego i ratowniczego, organizowania działań ratowniczo-gaśniczych na poziomie interwencyjnym w ramach zastępu, kierowania działaniami ratowniczo-gaśniczymi na poziomie interwencyjnym w ramach zastępu, wypełniania dokumentacji kierujacego działaniami ratowniczymi na poziomie interwencyjnym, obsługi programów komputerowych wykorzystywanych w powiatowych/miejskich stanowiskach kierowania,

c) w sferze motywacyjnej, postaw: poszanowania prawa i obowiązków służbowych, zdyscyplinowania, odporności na stres, chęci do ustawicznego doskonalenia się, gotowości do działania, solidarności i koleżeństwa, poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego, poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i ratowników, poszanowania zasad etyki zawodowej.

tekst: mł. asp. Tomasz Stachyra KW PSP Lublin

zdjęcia: Dorota Wasiak KW PSP Lublin

mt_gallery: SUS Nr1/2014

 

Skip to content