SAM 0214

Szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej SUS 11/2013 – zakończone.

SAM 0214Szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej SUS 11/2013 realizowane przez Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z wykorzystaniem bazy dydaktycznej i kadry dydaktycznej Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie rozpoczęło się 26 sierpnia 2013r. a zakończyło 22 listopada 2013 roku.

Na szkolenie zakwalifikowano 30 słuchaczy i tyle też to szkolenie rozpoczęło. Całą grupę stanowiło 29 funkcjonariuszy pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej województwa lubelskiego oraz jeden strażak z zakładowej zawodowej straży pożarnej.
Realizację szkolenia przewidziano w okresie od 26 sierpnia do 22 listopada 2013 roku.
W dniach przewidzianych na zajęcia dydaktyczne realizowano również praktyczną naukę zawodu w formie praktyki w jednostce ratowniczo-gaśniczej PSP, zgodnie z planem praktyk zatwierdzonym przez Komendanta Szkoły. W dniach od 19 listopada do 21 listopada przeprowadzono egzaminy końcowe a na dzień 22 listopada zaplanowano zakończenie szkolenia.
Szkolenie realizowano zgodnie z „Programem kształcenia w zawodzie  strażaka. Szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej” z dnia 26 marca 2007 r. ze zmianami.
Przewidziany programem kształcenia dzień do dyspozycji komendanta szkoły wykorzystany był do obsługi i udziału w konferencji podsumowującej realizację projektu pod nazwą „rewitalizacja obiektów po byłej bazie transportu URSUS dla potrzeb PSP na cele szkoleniowo-dydaktyczne” w dniu 5 listopada 2013 r.
W trakcie procesu dydaktycznego prowadzono bieżące ocenianie osiągnięć edukacyjnych słuchaczy w ramach poszczególnych przedmiotów, na podstawie tych ocen każdy z wykładowców odpowiedzialnych za przedmiot wystawił ocenę końcową, to jest dokonał zaliczenia na ocenę z każdego z przedmiotów wyszczególnionych w programie nauczania.
 
Efekty kształcenia z perspektywy ocen zaliczeniowych przedstawiają się następująco.:
– najwyższą średnią ocen zaliczeniowych uzyskano z przedmiotu wychowanie fizyczne – 4,73,
– z przedmiotu bezpieczeństwo pożarowe budynków 4,50
– zastosowanie komputera w pracy strażaka 4,23
– wyposażenie techniczne
– taktyka działań gaśniczych i taktyka działań ratowniczych 3,73
– zagrożenia pożarowe i wybuchowe 3,60
Najwyższą średnia ocen zaliczeniowych, wynoszącą 4,42 uzyskało 2 słuchaczy; sekc. Piotr Majczak, sekc. Andrzej Miś, nieco niższą średnią 4,28 również 2 słuchaczy sekc. Artur Milicz i sekc. Piotr Trochimiuk.
Najlepsze oceny z egzaminu i z przedmiotów zaliczeniowych uzyskali sekc. Artur Milicz 4,52, sekc. Piotr Majczak 4,46, sekc. Tomasz Żelechowski 4,45.

tekst/zdjecia: sekc. Marek Lipski KW PSP Lublin

SAM 0206SAM 0213SAM 0209SAM 0212SAM 0215

Skip to content