Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy

 tel. 81 5351225 tel. 81 5351226
  
 Naczelnik Wydziału

st. bryg. Marek Dziedzic

 Zastępca Naczelnika Wydziału

bryg. Andrzej Kapica

Informacje wydziału:

Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy – zajmuje się całokształtem zadań związanych z rozpoznawaniem i prognozowaniem zagrożeń w celu podnoszenia ogólnie rozumianego bezpieczeństwa województwa w obszarze technicznym, organizacyjnym, edukacyjnym ludności, w tym dla potrzeb planowania operacyjnego KSRG oraz zadań związanych z kontrolą przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

1.    Opracowywanie charakterystyk zagrożeń województwa oraz ich aktualizacja.
2.    Sporządzania analiz i ocen stanu bezpieczeństwa województwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
3.    Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym w zakładach o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej i wynikających z przepisów dotyczących ochrony środowiska.
4.    Sprawowanie nadzoru nad działalnością rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
5.    Sprawowanie nadzoru nad komendantami miejskimi i powiatowymi PSP w zakresie działań kontrolno – rozpoznawczych.
6.    Dokonywanie oceny spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w projektach budowlanych, w przypadkach wskazanych przez przepisy techniczno-budowlane i przeciwpożarowe.
7.    Wydawanie opinii w sprawach ochrony przeciwpożarowej.
8.    Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wynikających z zakresu działań wydziału.  
9.    Wydawanie opinii związanych z planowaniem przestrzennym.
10.  Uzgadnianie planów urządzania lasów pod względem ochrony przeciwpożarowej.
11.  Współpraca z innymi organami i instytucjami w sprawach bezpieczeństwa pożarowego.

 

Skip to content